ภูเก็ต - ผ่อนคลายเพิ่มเติมแก้ไขประกาศคัดกรองบุคคลเข้าโดยต้องมีหลักฐานการจองที่พักและฉีดวัคซีนครบตามที่กำหนด โดยหากพักอาศัยไม่เกิน 7 วันไม่ต้องมีผลตรวจหาเชื้อโควิดมีผลตั้งแต่วันที่ 8 - 14 กันยายน 2564

6 กันยายน 2564 ที่จังหวัดภูเก็ต นายณรงค์  วุ่นซิ่ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเซ็นคำสั่งออกประกาศแก้ไขผ่อนคลายให้ผู้เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตอาศัยไม่เกิน 7 วันไม่ต้องมีผลตรวจเชื้อโควิดแต่ต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบแล้วตามรายละเอียดดังนี้

 คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 5267/2564 ลงวันที่ 5 กันยายน 2564 แก้ไขเพิ่มเติม มาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต  มีผลตั้งแต่วันที่ 8 - 14 กันยายน 2564

ข้อ 1 ให้ยกเลิก ความเดิมใน ข้อ 1 16) ผู้ที่เดินทางเข้ามาจังหวัดภูเก็ตเพื่อการท่องเที่ยว โดยต้องมีหลักฐานการจองโรงแรมหรือสถานที่พัก และชำระค่าที่พักล่วงหน้า และหากพักอาศัยเกิน 7 วัน ต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ในวันที่ 5 ของการพักอาศัยในจังหวัดภูเก็ต โดยผู้เดินทางเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง (ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2564 เป็นต้นไป) โดยให้ใช้ความต่อไปนี้ แทน

ภูเก็ตผ่อนคลายเข้าจังหวัดอาศัยไม่เกิน 7 วันไม่ต้องตรวจโควิด
 

"16) ผู้ที่เดินทางเข้ามาจังหวัดภูเก็ตเพื่อการท่องเที่ยว ต้องมีหลักฐานการจองที่พักหรือใบยืนยันรายการนำเที่ยว และชำระเงินล่วงหน้า โดยต้องลงทะเบียนผ่าน www.gophuget.com และแสดง QR CODE ก่อนเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต"

ข้อ 2 ให้เพิ่มเติม บุคคลหรือหรือผู้ขับขี่ยานพาหนะที่ได้รับการยกเว้น
"18) ผู้ป่วยหรือผู้มีความจำเป็นต้องพบแพทย์หรือเข้ารับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข (ต้องมีใบนัดหมายทางการแพทย์) รวมทั้งผู้ดูแลบุคคลดังกล่าว แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องปฏิบัติงานในการให้บริการด้านสาธารณสุข"

โดยผู้ได้รับการยกเว้นตามกรณีดังกล่าวข้างต้น ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19  ชนิดซิโนแวค (Sinovac) , ซิโนฟาร์ม (Sinopharm) , สปุตนิก วี (Sputnik V) ครบ 2 เข็ม  หรือซิโนแวค (Sinovac) เข็ม 1 แอสตราเซนิกา (AstraZeneca) เข็ม 2  หรือได้รับวัคซีนชนิดแอสตราเซนิกา (AstraZeneca) ไฟเซอร์ (Pfizer) , โมเดอร์นา (Moderna) , จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน (Johnson and Johnson) จำนวน 1 เข็ม มาแล้วเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน หรือเป็นผู้ที่หายจากอาการป่วยด้วยโรคโควิด - 19 มาแล้วไม่เกิน 90 วัน  และต้องได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด - 19 ด้วยวิธีการ RT - PCR หรือวิธีการ Antigen Test โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนการเดินทางถึง  

ภูเก็ตผ่อนคลายเข้าจังหวัดอาศัยไม่เกิน 7 วันไม่ต้องตรวจโควิด
 

"8. กรณี ผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดภูเก็ตและพังงา ที่เดินทางเข้า – ออก เป็นประจำ ให้สามารถเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตได้ โดยมีผลการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กำหนด และมีผลการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ด้วยวิธี ATK (Antigen Test Kit) เป็นลบ ใช้ยืนยันได้ครั้งละไม่เกิน 7 วัน โดยต้องลงทะเบียนผ่าน www.gophuget.com หรือขอหนังสือรับรองจากอำเภอ ภายในจังหวัดภูเก็ต ตามแบบหนังสือรับรองการเดินทาง เข้า – ออก จังหวัดภูเก็ต แนบท้ายคำสั่งนี้"

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 7 การใช้เส้นทางคมนาคมและการตรวจคัดกรองการเดินทาง ผ่านทางด่านตรวจท่าฉัตรไชย ห้ามบุคคลและยานพาหนะทุกประเภทเข้าจังหวัดภูเก็ต ระหว่างเวลา 23.00 นาฬิกา ถึงเวลา 04.00 นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น ยกเว้น เมื่อมีความจำเป็นเร่งด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ โดยให้ใช้ความต่อไปนี้ แทน

"7. การใช้เส้นทางคมนาคมและการตรวจคัดกรองการเดินทาง ผ่านทางด่านตรวจท่าฉัตรไชย ห้ามบุคคลและยานพาหนะทุกประเภทเข้าจังหวัดภูเก็ต ระหว่างเวลา 23.00 นาฬิกา ถึงเวลา 03.00 นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น ยกเว้น เมื่อมีความจำเป็นเร่งด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ"

นอกจากที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้คงเดิมตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 5139/2564 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เรื่อง มาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  8  กันยายน พ.ศ. 2564  ถึงวันที่  14  กันยายน พ.ศ. 2564