จังหวัดตาก เปิดงาน “Kick Off ฟ้าทะลายโจร สู้ภัยโควิด-19” สนับสนุนพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร พร้อมให้ความรู้ และวิธีการปลูกแก่เกษตรกร ให้สามารถนำไปขยายพันธุ์นำไปใช้ประโยชน์ควบคู่กับการแพทย์แผนปัจจุบัน พร้อมปล่อยขบวนรถบริการแจกกล้าพันธุ์4 คัน ให้กับเกษตรกร 25,000กล้า

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

    จังหวัดตาก“Kick Off"ฟ้าทะลายโจรสู้ภัยโควิด

      เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ที่สถานีพัฒนาที่ดินตาก ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดงาน "“Kick Off ฟ้าทะลายโจร สู้ภัยโควิด-19 จังหวัดตาก” เพื่อสนับสนุนพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร พร้อมให้ความรู้และวิธีการปลูกแก่เกษตรกร ให้สามารถนำไปขยายพันธุ์และนำไปใช้ประโยชน์ควบคู่กับการแพทย์แผนปัจจุบัน โดยมี นางสาวจิตรา ราชแก้ว เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก พร้อมด้วย เกษตรจังหวัดตาก ผอ.ชลประทานจังหวัดตาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก เกษตรกร ประชาชน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม

           เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบัน ฟ้าทะลายโจรเป็นพืชสมุนไพรที่มีสารแอนโดรกราโฟไลด์ ซึ่งตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยจัดอยู่ในกลุ่มของเย็น ใช้บรรเทาอาการไข้หวัด แก้ไอ เจ็บคอ เป็นสมุนไพรที่ถูกบรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และช่วยลดความรุนแรงของโรคในผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในระยะที่อาการยังไม่หนัก มีส่วนช่วยป้องกันปอดอักเสบ ควบคู่กับแพทย์แผนปัจจุบัน

 

จังหวัดตาก“Kick Off"ฟ้าทะลายโจรสู้ภัยโควิด

 

          ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้มอบหมายให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดในพื้นที่ อาทิ กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม (สปก.) และกรมพัฒนาที่ดิน เร่งสนับสนุนกล้าพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร พร้อมทั้งให้ความรู้และวิธีการปลูก ดูแลรักษาที่ถูกต้องให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ซึ่งจังหวัดตากมีเป้าหมายการสนับสนุนพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร 25,000 กล้า 

   จังหวัดตาก“Kick Off"ฟ้าทะลายโจรสู้ภัยโควิด

 

       ทั้งนี้ ไ้ด้รับการสนับสนุนจากสถานีพัฒนาที่ดินตากจำนวน 15,000 กล้า และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก จำนวน 10,000 กล้า ให้กับเกษตรกรเพื่อนำไปปลูกและขยายพันธุ์ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ควบคู่กับแพทย์แผนปัจจุบัน

          สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 ตามแนวทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ซึ่งได้มอบต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจร ให้แก่ผู้แทนเครือข่าย ศพก. ในพื้นที่อำเภอเมืองตาก เป็นผู้รับมอบฯ เพื่อนำไปมอบให้เกษตรกรในเครือข่าย ได้นำไปปลูกและขยายพันธุ์

 

จังหวัดตาก“Kick Off"ฟ้าทะลายโจรสู้ภัยโควิด

             หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และผู้ร่วมกิจกรรม ได้ร่วมกันปลูกต้นฟ้าทะลายโจร ณ แปลงสาธิตปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อปลูกพืชสมุนไพร ฟ้าทะลายโจร บนเนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน นอกจากนี้ ยังได้ปล่อยรถบริการแจกจ่ายกล้าพันธุ์ฟ้าทะลายโจร จำนวน 4 คัน เพื่อออกไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกรในเขตพื้นที่ของ สปก. อีกด้วย

ภาพ/ข่าว สมจิต รุ่งจำรัสรัศมี