“ชัยวุฒิ” รมว.ดิจิทัลฯ เป็นประธานปฐมนิเทศพนักงานราชการเฉพาะกิจ 406 อัตรา ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 หนุนภารกิจกระทรวงฯ และสำนักงานสถิติแห่งชาติ ขับเคลื่อนแผนงานด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงสู่ระดับพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วไทย

25 สิงหาคม 2564 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า จากมติที่ประชุม ครม. ที่เห็นชอบให้มีการจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจ 10,000 อัตรา เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยจัดสรรอัตราเข้าสู่หน่วยงานราชการที่มีภารกิจสำคัญและเร่งด่วนทั่วประเทศ โดยเฉพาะในส่วนภูมิภาค สำหรับกระทรวงดิจิทัลฯ มีความต้องการจ้าง 406 อัตรา ระยะเวลาปฏิบัติงาน ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งจะปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสถิติจังหวัดทั่วประเทศ 76 จังหวัด

จ้างราชการเฉพาะกิจเพิ่ม ฝ่าพิษวิกฤตโควิด

โดยวันนี้ (25 ส.ค. 64) ได้เป็นประธาน “การปฐมนิเทศพนักงานราชการเฉพาะกิจ 406 อัตรา สำนักงานสถิติจังหวัด 76 จังหวัด” ผ่านระบบการประชุม Zoom Meeting ซึ่งการจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจในครั้งนี้ นอกเหนือจากการขานรับนโยบายรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 แล้ว ยังมีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ ในระดับพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นโครงการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาค การส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อลดความเลื่อมล้ำสร้างโอกาสและรายได้ของประชาชน ด้วยการจัดตั้งอาสาสมัครดิจิทัล ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เป็นต้น จ้างราชการเฉพาะกิจเพิ่ม ฝ่าพิษวิกฤตโควิด

เนื่องจากสำนักงานสถิติจังหวัด เป็นหน่วยราชการบริหารส่วนภูมิภาค เพียงหน่วยงานเดียวของกระทรวงดิจิทัลฯ จึงต้องมีบทบาทหลักในการขับเคลื่อนแผนงานด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในระดับพื้นที่ รวมถึงการรวบรวมข้อมูล และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านดิจิทัล การให้คำปรึกษาแนะนำ ตลอดจนการประสานงาน และสนับสนุนส่งเสริมภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

“เราคาดหวังให้ข้าราชการเฉพาะกิจทุกคนภายใต้โครงการนี้ เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงฯ ไปสู่ภูมิภาคและประชาชนในพื้นที่ได้โดยตรง เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล นําไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนได้ต่อไป” นายชัยวุฒิกล่าว จ้างราชการเฉพาะกิจเพิ่ม ฝ่าพิษวิกฤตโควิด

ด้านนางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กล่าวว่า พนักงานราชการทั้ง 406 อัตรา จะปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงดิจิทัลฯ ในระดับพื้นที่ และสำนักงานสถิติจังหวัดจะทำหน้าที่ประสานความร่วมมือ ในการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สดช.) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa) และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) เป็นต้น จ้างราชการเฉพาะกิจเพิ่ม ฝ่าพิษวิกฤตโควิด