กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หารือแผนปฏิบัติงานและงบประมาณปี 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)

20 สิงหาคม 2564 นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์ ภายใต้คณะกรรมการบริหารสำนักงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ณ ห้องประชุม 801 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณากลั่นกรอง แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้งานเงินงบประมาณ 2564 และ 2565 ของ

ปลัดดีอีเอส หารือแผนปฏิบัติงาน-งบประมาณปี 65 สกมช.

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) โดยล่าสุด สกมช.เปิดตัวอย่างเป็นทางการ เพื่อรับมือกับภัยคุกคามด้านไซเบอร์ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นและอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ พร้อมกันนี้ สกมช. จะเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ปฏิบัติการ ประสานงาน สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามนโยบายและแผนว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ แผนปฏิบัติการเพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และมาตรการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ หรือตามคำสั่งของคณะกรรมการ เพื่อทำให้การป้องกันและการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ปลัดดีอีเอส หารือแผนปฏิบัติงาน-งบประมาณปี 65 สกมช. ปลัดดีอีเอส หารือแผนปฏิบัติงาน-งบประมาณปี 65 สกมช.