นายกฯเคาะประกันรายได้ข้าวปี 3 บวกมาตรการคู่ขนานช่วยชาวนา สั่งกระทรวงพาณิชย์-คลัง ประเมินวงเงินชงครม.เห็นชอบ ขณะที่โครงการประกันรายได้มันสำปะหลังกำหนดวงเงิน 6,811 ล้านบาท

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ได้ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ครั้งที่ 2/64 โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 รอบที่ 1 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องปีที่ 3 

สำหรับรายละเอียดโครงการประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวปีที่ 3 กำหนดให้เกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร โครงการประกันรายได้ที่ราคาความชื้นไม่เกิน 15% ไม่เกินครัวเรือนละ 40 ไร่ ยกเว้นข้าวเจ้า ไม่เกิน 50 ไร่ เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา โดยชดเชยเป็นจำนวนตันในแต่ละชนิดข้าว ดังนี้ 

ลุ้นครม.เคาะประกันรายได้ข้าว-มันฯ บวกมาตรการคู่ขนานช่วยชาวนา

1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาประกัน 15,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน 
2.ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคาประกัน 14,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน 
3.ข้าวเปลือกเจ้า  ราคาประกัน 10,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน 
4.ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาประกัน 11,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน 
5.ข้าวเปลือกเหนียว ราคาประกัน 12,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน 

เกษตรกรผู้มีสิทธิได้ชดเชย ต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 64/65 (รอบที่ 1) วันที่ 1 เมษายน–31 ตุลาคม 2564 ยกเว้นภาคใต้ ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยกรอบระยะเวลาการขึ้นทะเบียนในแต่ละพื้นที่ให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 – พฤษภาคม 2565 ซึ่งประกาศทุกวันศุกร์งวดแรกเริ่มวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564
 

นอกจากนั้น ที่ประชุมเห็นชอบมาตรการคู่ขนานโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 คือ โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2564/65 ดำเนินการโดย ธ.ก.ส. โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2564/65 ดำเนินการโดย ธ.ก.ส.โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก ปีการผลิต 2564/65 ดำเนินการโดยกรมการค้าภายใน โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65

อย่างไรก็ตาม โครงการประกันรายได้และมาตรการคู่ขนาน ปี 2564/65 ที่ประชุมมอบกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ไปหารือในส่วนที่เกี่ยวข้องในเรื่องของ เงินงบประมาณ และระยะเวลา เพื่อนำเสนอ ครม. ต่อไป 

ส่วนก่อนหน้านี้ ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสําปะหลัง (นบมส.) ครั้งที่1/2564 ที่มีนายจุรินทร์เป็นประธานมีมติเห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังปี 3 วงเงินงบประมาณ 6,811 ล้านบาท โดยจะเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อไป เงื่อนไขโครงการเหมือนกับโครงการประกันรายได้ผู้ปลูกมันสำปะหลังเปี 1 และ ปี 2 ยกเว้นระยะเวลาการรับสิทธิของเกษตรกรที่จะครอบคลุมเกษตรกรอย่างทั่วถึงมากขึ้น ซึ่งกำหนดราคาและปริมาณประกันรายได้เท่ากับปีที่ผ่านมา คือ มันสำปะหลัง เชื้อแป้ง 25% กก.ละ 2.50 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 100 ตัน ไม่ซ้ำแปลง 

ลุ้นครม.เคาะประกันรายได้ข้าว-มันฯ บวกมาตรการคู่ขนานช่วยชาวนา

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิได้รับการชดเชย ขึ้นทะเบียนเพาะปลูกมันสำปะหลังกับกรมส่งเสริมการเกษตร ที่มีวันเพาะปลูกตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2565 และแจ้งระยะเวลาเก็บเกี่ยวนับจากวันที่เพาะปลูกไม่น้อยกว่า 8 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน ระยะเวลาชดเชยส่วนต่าง 1 ธันวาคม 2564 – 1 พฤศจิกายน 2565 ระยะเวลาโครงการ 1 พฤศจิกายน 2564 – 31 พฤษภาคม 2566