7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง พบความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ โครงสร้างก่อสร้าง คิด ทำ ทิ้ง ความเสี่ยงฮั้วประมูล การขัดกันแห่งผลประโยชน์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อทำสวนปาล์มน้ำมันของประชาชนและนายทุน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

รศ. ดร. มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ป.ป.ช. และ​สำนักส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วมต้านทุจริต โดยนางแก้วตา ชัยมะโน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วมต้านทุจริต พร้อมด้วย จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ Focus Group เพื่อพัฒนาแผนที่พื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต ครั้งที่ 7 ในพื้นที่ภาค 9 ภาคใต้ตอนล่าง 7 จังหวัด ประกอบด้วยสงขลา พัทลุง ตรัง สตูล นราธิวาส ปัตตานี และยะลา 

 

กิจกรรมนี้ จัดขึ้นภายใต้โครงการการพัฒนาแผนที่พื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริตในประเทศไทยอย่างมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ภาคปชช. เปิดความเสี่ยงทุจริต 7 จังหวัดภาคใต้

ภาคปชช. เปิดความเสี่ยงทุจริต 7 จังหวัดภาคใต้

ภาคปชช. เปิดความเสี่ยงทุจริต 7 จังหวัดภาคใต้

ภาคปชช. เปิดความเสี่ยงทุจริต 7 จังหวัดภาคใต้
 

เพื่อรวบรวมข้อมูลความเสี่ยงต่อการทุจริตในระดับพื้นที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต ในพื้นที่ภาค 9 นำมาจัดทำเป็นแผนที่พื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk Mapping) เพื่อใช้ร่วมกับฐานข้อมูลด้านอื่น ๆ   ของสำนักงาน ป.ป.ช. อาทิ สถิติคดี และผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการกำหนดนโยบาย และแผนการดำเนินงานด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งในระดับพื้นที่และในระดับประเทศต่อไป

 

​การจัดกิจกรรมดำเนินการผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ทั้งในส่วนกลางและพื้นที่ภาค 9 ตลอดจนสมาชิกชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจาก 7 จังหวัด เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 60 คน
ภาคปชช. เปิดความเสี่ยงทุจริต 7 จังหวัดภาคใต้

ภาคปชช. เปิดความเสี่ยงทุจริต 7 จังหวัดภาคใต้

ภาคปชช. เปิดความเสี่ยงทุจริต 7 จังหวัดภาคใต้

ภาพรวมผลการปักหมุดพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต ในพื้นที่ภาค 9 ประเด็นที่สมาชิกชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต ร่วมกันอภิปรายเพื่อแสวงหาแนวทางการนำข้อมูลความเสี่ยงต่อการทุจริตไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหา อาทิ ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ เช่น โครงสร้างก่อสร้างลักษณะ คิด ทำ ทิ้ง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการฮั้วประมูล ด้านการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การรุกล้ำลำน้ำ การบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อทำสวนปาล์มน้ำมันของประชาชนและนายทุน เป็นต้น

ภาคปชช. เปิดความเสี่ยงทุจริต 7 จังหวัดภาคใต้

ภาคปชช. เปิดความเสี่ยงทุจริต 7 จังหวัดภาคใต้

ภาคปชช. เปิดความเสี่ยงทุจริต 7 จังหวัดภาคใต้

ภาคปชช. เปิดความเสี่ยงทุจริต 7 จังหวัดภาคใต้