background-defaultbackground-default
กรมป่าไม้ ยกระดับ E-Service ร่วมอนุรักษ์ป่า

กรมป่าไม้ยกระดับ E-service เพื่อตอบโจทย์ประชาชนหันมาใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ สามารถเข้าระบบเพื่อร้องเรียนเรื่องต่าง ๆ โดยมีเจ้าหน้าที่รับเรื่อง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ภายใต้ยุทธศาตร์ชาติประเด็นการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม กรมป่าไม้ได้มีการสื่อสาร รับฟังปัญหาของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกรมป่าไม้ต้องทำงานโดยการลงพื้นที่เพื่อให้เข้าถึงประชาชนผู้ที่มีส่วนร่วม ตามภารกิจทุกด้านของกรมป่าไม้ ไม่ว่าจะเป็นงานป้องกันรักษาป่าที่มีส่วนภาคประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมโดยช่วยเป็นหูเป็นตา

อีกทั้งเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังในการป้องกันรักษาป่า ตลอดจนเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยดูแลและมีส่วนร่วมในการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ  รวมถึงการสร้างเครือข่ายเครือข่ายป่าชุมชน ปัจจุบันประชาชนหันมาใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันมากขึ้น  กรมป่าไม้ ยกระดับ E-Service ร่วมอนุรักษ์ป่า กรมป่าไม้ ยกระดับ E-Service ร่วมอนุรักษ์ป่า

จากสาเหตุสถานการณ์การแพร่การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) จึงต้องมีการปรับรูปแบบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐเพื่อให้ภารกิจในการปฏิบัติงานยังคงสามรถขับเคลื่อนดำเนินการต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดการสื่อสารระหว่างภาครัฐและประชาชนได้ง่ายขึ้น โดยรัฐมีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีประโยชน์ต่อประชาชน

สามารถนำความต้องการของประชาชนมาวิเคราะห์หาทางปฏิบัติที่เหมาะสม  เช่น การที่กรมป่าไม้ได้ปรับแก้กฎหมายปลดล็อคมาตรา 7 พ.ร.บ.ป่าไม้ ฉบับใหม่ ให้ไม้ทุกชนิดที่ขึ้นในที่ดินกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน
ไม่เป็นไม้หวงห้าม เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการตัดไม้ เคลื่อนย้ายไม้ ตามที่ประชาชนต้องการให้ได้มากที่สุด ดังนั้น การพัฒนาและให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือในรูปแบบ E-Service จึงได้ถูกสร้างขึ้นพร้อมทั้งพัฒนาระบบเพื่อที่จะช่วยให้ประชาชนสามารถรับบริการต่าง ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ แทนการเดินทางมาติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ E-Service จึงนับเป็นช่องทางที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็วและประหยัด อีกทั้ง ยังสามารถนำข้อมูลต่าง ๆ ไปใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย
ได้อีกด้วย กรมป่าไม้ ยกระดับ E-Service ร่วมอนุรักษ์ป่า

นายอดิศร กล่าวอีกว่า กรมป่าไม้ได้พัฒนาระบบ E-Service การบริการของกรมป่าไม้ เช่น การขออนุญาตรับรองไม้ และการอนุญาตขอใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ การขอรับกล้าไม้ผ่านระบบออนไลน์ และระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม้ สามารถร้องเรียนผ่านเข้ามาในระบบโดยจะมีเจ้าหน้าที่รับเรื่อง และเป็นข้อมูลที่เปิดเผยประชาชนสามารถตรวจสอบและติดตามได้ด้วยเองผ่านทางระบบอิเล็กโทรนิก

นอกจากนี้ยังสามารถช่วยลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างภาครัฐกับประชาชน อันจะส่งผลให้ประชาชนหันมาให้ความร่วมมือ และยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยภาพรวมเมื่อรัฐทำงานร่วมกับประชาชนสิ่งที่เห็นเป็นรูปธรรมคือ ในปี 2562 เรามีพื้นที่ป่าสีเขียวเพิ่มขึ้น 122,223.79 ไร่ พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น 25.46 ล้านไร่ เป็นการรักษาทรัพยากรป่าไม้ให้ยั่งยืน ผืนป่าอุดมสมบูรณ์ระบบเศรษฐกิจได้รับการพัฒนาที่ดีขึ้น ต่อไป เข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ https://www.forest.go.th/  กรมป่าไม้ ยกระดับ E-Service ร่วมอนุรักษ์ป่า

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด