ธนาคารออมสิน ประกาศ "สินเชื่อเสริมพลังฐานราก" เปิดลงทะเบียนให้กู้อีกรอบวันนี้ผ่านแอป MyMo ตั้งแต่เวลา 05.00 เป็นต้นไป จนกว่าวงเงินจะหมด .

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

25 มกราคม 2564 จากกรณีที่ ธนาคารออมสิน สินเชื่อเสริมพลังฐานราก เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเงินกู้ เนื่องจากการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา2019 หรือ โควิด-19 จึงได้ออกมาตรการเยียวยาเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยธนาคารออมสิน สินเชื่อพลังฐานราก เปิดให้กู้เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาทต่อราย และ เปิดให้กู้กรณีพิเศษสำหรับคนเคยกู้แล้ววงเงิน 20,000 บาทต่อราย
ล่าสุด ธนาคารออมสิน ได้ประกาศว่าวัน  25 มกราคม 2564 สินเชื่อเสริมพลังฐานราก เปิดให้ลงทะเบียนกู้ ตั้งแต่เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปMyMo ทั้งนี้ ธนาคารออมสิน แจ้งว่าเมื่อได้รับอนุมัติสินเชื่อเสริมพลังฐานรากแล้ว กรุณากดรับสิทธิ์/ทำสัญญาในเวลาที่กำหนด
คุณสมบัติผู้กู้ ผู้มีรายได้ประจำ 

 • เป็นผู้ประกอบการรายย่อย/ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย ผู้ประกอบอาชีพด้านบริการอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี 
 • เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน/ ลูกจ้างหน่วยงานเอกชน ที่มีเงินเดือนประจำ อายุครบ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี สำหรับผู้มีอาชีพอิสระรายได้ไม่แน่นอน
 • เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระนอกภาคการเกษตร ผู้ประกอบธุรกิจ/ เจ้าของกิจการ ผู้รับจ้างทั่วไป/ ผู้ใช้แรงงาน 
 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทยอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชําระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี 
 • เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 -เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้ และมี e-Mail ที่สามารถติดต่อได้จริง เพื่อใช้ในการส่งสัญญาหรือเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 • ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานของธนาคารออมสิน 
 • ไม่เป็นผู้ที่ได้รับรายได้ประจำจากหน่วยงานภาครัฐ/ รัฐวิสาหกิจ  สินเชื่อเสริมพลังฐานราก
 • "ออมสิน" เปิดลงทะเบียนกู้ "สินเชื่อเสริมพลังฐานราก" อีกรอบวันนี้

  จำนวนเงินให้กู้

 • ผู้มีรายได้ประจำ จะได้รับวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อราย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเกณฑ์การพิจารณาของธนาคาร
 • ผู้มีอาชีพอิสระรายได้ไม่แน่นอน ได้ปรับเกณฑ์กู้จาก10,000 บาทต่อราย เพิ่มเป็น 20,000 บาทต่อราย แต่คนได้กู้เพิ่มจะต้องมีประวัติชำระเงินอย่างต่อเนื่องไม่ผิดนัด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเกณฑ์การพิจารณาของธนาคาร
 • logo-pwa

  เพิ่ม NationTV

  ลงในหน้าจอหลักของคุณ

  ติดตั้ง
  ปิด