พม.จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูง 135 รูป เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่วัดศรีโสดา จ.เชียงใหม่

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
เมื่อเวลา 13.00 น.วันนี้ (4 ก.ค.) นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูง ประจำปี 2563 จำนวน 135 รูป เพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่


พม.จัดอุปสมบท135 รูป ถวายพระราชกุศล


นายจุติ กล่าวว่า "โครงการพระธรรมจาริก" เป็นโครงการที่กรมประชาสงเคราะห์ หรือปัจจุบันเรียก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ดำเนินงานร่วมกับคณะพระธรรมจาริก และมูลนิธิเผยแผีพระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มาตั้งแต่ปี 2508 เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ราษฎรบนพื้นที่สูง เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งทางด้านจิตใจและการศึกษา อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกในความเป็นไทยให้ราษฎรบนพื้นที่สูงเกิดความสำนึกในความเป็นไทย และความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์พม.จัดอุปสมบท135 รูป ถวายพระราชกุศล

ทั้งนี้ตลอดระยะเวลากว่า 55 ปี โครงการพระธรรมจาริกได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ในการถวายปัจจัย เครื่องอุปโภคบริโภค และอุปถัมภ์สนับสนุนการพัฒนางานพระธรรมจาริก ซึ่งขณะนี้ มีผู้ที่ผ่านการบรรพชาอุปสมบท จำนวนทั้งสิ้น 11,416 รูป ยังครองสมณเพศเป็นพระธรรมจาริกจำนวน 777 รูป แบ่งเป็น พระภิกษุ 337 รูป สามเณร 440 รูป

พม.จัดอุปสมบท135 รูป ถวายพระราชกุศล

สำหรับปี 2563 มีผู้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่ราษฎรบนพื้นที่สูงจำนวนทั้งสิ้น 135 รูป จาก 11 จังหวัด เพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้หลังจากที่บรรพชาอุปสมบทแล้ว จะเข้ารับการศึกษาพระธรรมวินัย และวิชาการต่าง ๆ ทั้งสายปริยัติธรรมและสายสามัญ และเมื่อจบการศึกษาแล้ว หากอยู่ในสมณเพศจะออกปฏิบัติงานเผยแพร่พระพุทธศาสนาร่วมกับพระธรรมจาริก ส่วนผู้ที่ลาสิกขาบทจะได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ศึกษาต่อ ประกอบอาชีพ และทำประโยชน์ให้แก่ครอบครัว ชุมชนต่อไป

พม.จัดอุปสมบท135 รูป ถวายพระราชกุศล


นายจุติ กล่าวด้วยว่า กระทรวง พม. ขอเป็นสื่อกลางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่ราษฎรบนพื้นที่สูงของคณะพระธรรมจาริก แม้ความห่างไกลจะเป็นอุปสรรค แต่ศรัทธาอันแรงกล้าในพระพุทธศาสนา และการเจริญศาสนกิจของของคณะพระธรรมจาริก จะนำพาชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูง รวมทั้งครอบครัวและชุมชน ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานความมั่นคงทางจิตใจที่ดีต่อไป

พม.จัดอุปสมบท135 รูป ถวายพระราชกุศล

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด