ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563.

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพล เป็นกรณีพิเศษ

9.4K 16
โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพล เป็นกรณีพิเศษ

เมื่อวันที่ 22 ส.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศทหารชั้นนายพลเป็นกรณี พิเศษ

ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งรับราชการมาด้วยความเรียบร้อย เป็นผลดีแก่ทางราชการ จํานวน ๖๔ ราย ดังนี้

สํานักงานรัฐมนตรี

เป็น พลอากาศตรี

๑. นาวาอากาศเอก สุรพล นะวะมวัฒน์

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

เป็น พลอากาศโทหญิง

๒. พลอากาศตรีหญิง เสริมพัฒน์ จัยวัฒน์

เป็น พลตรี

๓. พันเอก พินิจ งามขํา

๔. พันเอก วรนารถ สุขสมบูรณ์


๕. พันเอก เกชัย ผดุงผล

๖. พันเอก มนัส เจริญสุข

๗. พันเอก วัลลภ ธาราภูมิ

เป็น พลอากาศตรี

๘. นาวาอากาศเอก โรมชัย ชื่นประทุม

๙. นาวาอากาศเอก ยอดตาล มีเมศกุล

เป็น พลตรีหญิง

๑๐. พันเอกหญิง สุภัทรา ศิริวิสูตร

กองบัญชาการกองทัพไทย

เป็น พลเอก

๑๑. พลโท ทํานุ โพธิ์งาม

เป็น พลอากาศเอก

๑๒. พลอากาศโท เลอพงษ์ ธนกิจเจริญพัฒน์

เป็น พลโท

๑๓. พลตรี วิเชียร ศรีเดิมมา

เป็น พลตรี

๑๔. พันเอก กฤษฎา หลิมจํารัส

๑๕. พันเอก การุณย์ สุริยวงศ์พงศา

๑๖. พันเอก สุทธิชัย กิจประเสริฐ

เป็น พลเรือตรีหญิง

๑๗. นาวาเอกหญิง วรรณสุรีย์ บุญมี

เป็น พลอากาศตรีหญิง

๑๘. นาวาอากาศเอกหญิง ธนาสิริ คําพา

๑๙. นาวาอากาศเอกหญิง กรนันท์ รุ่งสว่าง

๒๐. นาวาอากาศเอกหญิง วันเพ็ญ งามสง่า

กองทัพบก

เป็น พลโท

๒๑. พลตรี วิชัย วาสนสิริ

๒๒. พลตรี สุทธจิต ลีนานนท์

เป็น พลโทหญิง

๒๓. พลตรีหญิง สมศิริ กระแสแสน

๒๔. พลตรีหญิง ภริตพร ทรงศิลป์

เป็น พลตรี

๒๕. พันเอก ยิ่งยศ วิรุฬห์จรรยา

๒๖. พันเอก ธนพัฒน์ โชคดารา

๒๗. พันเอก บรรพต กุลสิงห์

๒๘. พันเอก นพดล เรืองวิรัตน์

๒๙. พันเอก วิษณุ ขวานเพชร

๓๐. พันเอก เลือก ด่านสว่าง

๓๑. พันเอก พิชัย บุญยงสรรค์ชัย

๓๒. พันเอก ชวลิต เอี่ยมสอาด

๓๓. พันเอก จริศักดิ์ ประดิษฐ์ผล

เป็น พลตรีหญิง

๓๔. พันเอกหญิง จิรนันท์ วงศ์สวัสดิ์

๓๕. พันเอกหญิง กชกร ไชยบุตร

๓๖. พันเอกหญิง ธนันดา แสงชนะศึก

๓๗. พันเอกหญิง ธัญญารัตน์ กุญชรบุญ

๓๘. พันเอกหญิง แสงแข ชํานาญวนกิจ

๓๙. พันเอกหญิง รชาดา กาญจนานนท์กุล

กองทัพเรือ

เป็น พลเรือโท

๔๐. พลเรือตรี เสนิส ทังสุบุตร

๔๑. พลเรือตรี ปกรณ์ ปั่นสวัสดิ์

๔๒. พลเรือตรี ธเนศ อินทรัมพรรย์

เป็น พลเรือตรี

๔๓. นาวาเอก ต้น คงเป็นสุข

๔๔. นาวาเอก อรรถสิทธิ์ วงศ์ไพบูลย์

๔๕. นาวาเอก สันทนา วัฒนนาวิน

๔๖. นาวาเอก กิตติศักดิ์ ศังขมณี

๔๗. นาวาเอก พิทักษ์ อิ่มวิทยา

๔๘. นาวาเอก สามารถ เด็ดดวง

เป็น พลเรือตรีหญิง

๔๙. นาวาเอกหญิง ศยามล ไข่สุวรรณ

๕๐. นาวาเอกหญิง เฉิดโฉม บัญชา

๕๑. นาวาเอกหญิง เรวดี กรรณสูตร

๕๒. นาวาเอกหญิง สีวิลา พิพัฒนนันท์

กองทัพอากาศ

เป็น พลอากาศเอก

๕๓. พลอากาศโท ปรีชา ชมบุญ

เป็น พลอากาศโท

๕๔. พลอากาศตรี เดชา กรมสุริยศักดิ์

๕๕. พลอากาศตรี คณิน เสริมทรัพย์

๕๖. พลอากาศตรี วันชัย ศิริเสรีวรรณ

เป็น พลอากาศตรี

๕๗. นาวาอากาศเอก ไกรสร วรดิถี

๕๘. นาวาอากาศเอก จักรกริช คุ้มประวัติ

๕๙. นาวาอากาศเอก สืบสุข ศิริธร

๖๐. นาวาอากาศเอก สุธี จันทรพันธุ์

เป็น พลอากาศตรีหญิง

๖๑. นาวาอากาศเอกหญิง รัตนาภรณ์ การะเกตุ

๖๒. นาวาอากาศเอกหญิง วิวัชรา พูลสุข

๖๓. นาวาอากาศเอกหญิง สาลินี โหมดสุวรรณ

๖๔. นาวาอากาศเอกหญิง อารีรัตน์ เทียนคําศรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

.

.

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend