Search

วันพุธ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

วันนี้ วันอาทิตย์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ "เนชั่นทีวี" ขอน้อมนำคำสั่งคำสอนของ "พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ท่าน ว.วชิรเมธี)" ไว้ดังนี้"ยามปกติเลี้ยงลูกด้วยเมตตายามมีปัญหาคอยช่วยเหลือด้วยกรุณายามลูกทำดีคอยส่งเสริมด้วยมุทิตายามลูกทำผิดปล่อยให้รับกรรมด้วยตัวเอง คือ อุเบกขา"
ขอบคุณคำสอน : ท่าน ว.วชิรเมธี
(อนึ่ง...พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี หรือชื่อเมื่อแรกเกิดว่า วุฒิชัย บุญถึง หรือรู้จักกันดีในนามปากกา ว.วชิรเมธี (๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๖ )เป็นภิกษุชาวไทย มีชื่อเสียงว่าเป็นพระนักวิชาการ นักคิดนักเขียน และนักบรรยายธรรม

หลังจากจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ท่านก็ได้ขออนุญาตมารดาบวชเป็นสามเณรที่วัดครึ่งใต้ ท่านตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมแผนกนักธรรม จนจบนักธรรมชั้นเอกแล้วย้ายมาพำนักอยู่ที่วัดพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีจนสำเร็จการศึกษาเปรียญธรรม ๖ ประโยค

เมื่ออายุครบ ๒๑ ปี จึงอุปสมบทเป็นพระภิกษุและย้ายมาพำนักที่วัดเบญจมบพิตรในกรุงเทพฯ เพื่อศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีต่อจนสำเร็จเป็นเปรียญธรรม ๙ ประโยคด้านการศึกษาทางโลก ท่านสำเร็จการศึกษาเป็น "ศึกษาศาสตรบัณฑิต" (สังคม-มัธยมศึกษา) จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ "พุทธศาสตร มหาบัณฑิต" จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย )

192.168.52.212