svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

เปิดงบประมาณฯ ปี 68 พบ “ดิจิทัลวอลเล็ต” ถูกซุกในงบกลาง 152,700 ล้าน

เปิดงบประมาณฯ ปี 68 พบ “ดิจิทัลวอลเล็ต” ถูกซุกในงบกลาง 152,700 ล้าน อ้างใช้ดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ขณะที่ งบฯ “ซอฟต์พาวเวอร์” อยู่ในกระทรวงวัฒนธรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวถึง 15 ล้าน

13 มิถุนายน 2567 มีรายงานว่า การเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วาระแรก ในระหว่างวันที่ 19-21 มิ.ย. 2567 วงเงิน  3.75 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 จำนวน  272,700  ล้านบาท  

โดยงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมากที่สุด 10 อันดับแรกคือ

1.งบกลาง จำนวน 805,745ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงบประมาณปี 2567 จำนวน 190,801.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 31  

2.กระทรวงการคลัง จำนวน 390,314.8  ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงบประมาณปี  2567 จำนวน 63,294.3 ล้านบาท

3. กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 340,584.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงบประมาณปี  2567 จำนวน 12,413.8 ล้านบาท 

เปิดงบประมาณฯ ปี 68 พบ “ดิจิทัลวอลเล็ต” ถูกซุกในงบกลาง 152,700 ล้าน
 

4.กระทรวงมหาดไทย จำนวน 294,863.3 ล้านบาท ลดลงจากงบประมาณปี 2567 จำนวน 56,732.9 ล้านบาท

5.กระทรวงกลาโหม จำนวน 200,923 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงบประมาณปี 2567 จำนวน 5,179.9 ล้านบาท

6.กระทรวงคมนาคม จำนวน 193,618.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงบประมาณปี  2567 จำนวน 10,338.4 ล้านบาท 

7.กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 172,285.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงบประมาณปี 2567 จำนวน 6,909.2 ล้านบาท

8.กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 132,294.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงบประมาณปี  2567 จำนวน 4,955.7 ล้านบาท

9.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 123,150 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงบประมาณปี 2567  จำนวน 4,726.2  ล้านบาท

10.กระทรวงแรงงาน จำนวน 67,772.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงบประมาณปี 2567 จำนวน 5,623.7 ล้านบาท 

 

ทั้งนี้สำหรับงบประมาณ ที่จะใช้ทำ "โครงการดิจิทัลวอลเล็ต" ถูกจัดอยู่ในส่วนงบกลาง หมวดแผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในรายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ วงเงิน 152,700  ล้านบาท

มีวัตถุประสงค์ระบุว่า เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และกระจายเม็ดเงินในพื้นที่ต่างๆ และเพื่อรักษาระดับการบริโภคและการลงทุนในประเทศ เพิ่มสภาพคล่องแก่ประชาชนในการดำรงชีพและประกอบอาชีพ อีกทั้งยังเป็นการรักษาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เปิดงบประมาณฯ ปี 68 พบ “ดิจิทัลวอลเล็ต” ถูกซุกในงบกลาง 152,700 ล้าน

ขณะที่งบประมาณใน "โครงการซอฟต์พาวเวอร์" ส่วนใหญ่จะอยู่ในกระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในรูปแบบการจัดงานอีเวนต์ต่างๆ โดยในส่วนกระทรวงวัฒนธรรม เช่น ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ ด้านการท่องเที่ยวให้เกิดการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ วงเงิน 15.5 ล้านบาท

ขณะที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีงบประมาณเกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์ เช่น  โครงการเที่ยวไทย-มาเลย์ บนแนวคิดการสร้างพลังสร้างสรรค์ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวคุณภาพสูงของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย และนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงที่ท่องเที่ยวตามเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงไทย-มาเลเซีย วงเงิน 5,585,900 บาท  , การจัดโครงการ MUAYTHAI SOFT POWER พลังแห่งการขับเคลื่อนสุขภาพและเศรษฐกิจของชาติ วงเงิน 5 ล้านบาท
เปิดงบประมาณฯ ปี 68 พบ “ดิจิทัลวอลเล็ต” ถูกซุกในงบกลาง 152,700 ล้าน