svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

นายกสมาคมทนายความ ยัน ตำแหน่งประธานสภา ใช้ผลักดันกฎหมายตามใจชอบไม่ได้

30 พฤษภาคม 2566
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

นายกสมาคมทนายความ กางรธน. ยัน "ประธานสภา" ใช้อำนาจผลักดันกฎหมายตามใจชอบไม่ได้ ชี้ เป็นตำแหน่งสำคัญ ต้องได้รับการยอมรับจาก ส.ส. ของพรรคการเมืองอื่น และจาก ส.ว.

30 พฤษภาคม 2566 นายนรินท์พงศ์ จินาภักดิ์ นายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย ออกแถลงการณ์สมาคมทนายความแห่งประเทศไทย ความว่า ตามที่สังคมไทยเกิดกรณีถกเถียงเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร โดยมีการอ้างเหตุผลที่มีลักษณะเป็นการบิดเบือน จนอาจนำไปสู่ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของสาธารณชน สมาคมทนายความแห่งประเทศไทย จึงขอเรียนข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ดังนี้

1. ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 116 และ 117 สภาผู้แทนราษฎรมีประธานสภาคนหนึ่ง และรองประธานสภาหนึ่งคนหรือสองคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง จากสมาชิกตามมติของสภาและดำรงตำแหน่งจนสิ้นอายุของสภาผู้แทนราษฎร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 


2. ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 119 ประธานสภาผู้แทนราษฎร มีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการของสภาให้เป็นไปตามข้อบังคับของสภา และต้องวางตนเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนั้น การที่พรรคการเมืองบางพรรคอ้างว่า จะต้องให้คนของพรรคตนดำรงตำแหน่ง เพื่อผลักดันร่างกฎหมายสำคัญ จึงเป็นการบิดเบือน เพราะการบรรจุวาระการพิจารณาร่างกฎหมาย จะต้องเป็นไปตามลำดับของร่างกฎหมายที่ได้ยื่นต่อสภา ส่วนการเลื่อนวาระไม่อาจกระทำได้ ยกเว้นเป็นมติของที่ประชุมสภา ประธานจึงไม่มีอำนาจบรรจุ หรือเลื่อนวาระหรือใช้ดุลพินิจได้ตามใจชอบ

3. ส่วนการประชุมเพื่อลงมติเลือกตั้งผู้ที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี อันเป็นการประชุมรัฐสภานั้น สามารถเสนอชื่อได้ จนกว่าจะได้รับเลือก และหากรัฐสภาให้ความเห็นชอบด้วยเสียงเกิน 376 เสียง ให้ผู้ใดดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้ว ประธานสภาผู้แทนราษฎร จะต้องนำรายชื่อนั้นขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อให้พระมหากษัตริย์ทรงมีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 158 จึงไม่อาจสลับเอารายชื่อบุคคลอื่นขึ้นทูลเกล้าฯ ได้ ตามที่สื่อมวลชนบางสำนักนำเสนอ

นายกสมาคมทนายความ ยัน ตำแหน่งประธานสภา ใช้ผลักดันกฎหมายตามใจชอบไม่ได้

โดยที่รัฐธรรมนูญ มาตรา 80 บัญญัติให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภา จึงเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญยิ่ง เพราะเป็นประมุขของฝ่ายนิติบัญญัติ เป็นหนึ่งในอำนาจอธิปไตยของประเทศ อันเป็นตำแหน่งที่เป็นทั้งสัญลักษณ์และหน้าตาของประเทศ ดังนั้น ผู้ที่ควรได้รับการเสนอชื่อ จึงควรมีความเหมาะสม ทั้งวัยวุฒิและคุณวุฒิ

รวมทั้งต้องได้รับการยอมรับทั้งจาก ส.ส. ของพรรคการเมืองอื่น และจาก ส.ว. เพราะจะต้องทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมของทุกฝ่าย มิได้เป็นเพียงประธานของพรรคการเมืองที่เสนอชื่อเท่านั้น การเสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง จึงควรคำนึงถึงการยอมรับจากทุกฝ่าย และประโยชน์สูงสุดของประเทศ

logoline