svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ระเบียบ “กกต.” ออกเสียงประชามติปี 65 ฉบับปรับปรุง

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ระเบียบ “กกต.” ออกเสียงประชามติปี65ฉบับปรับปรุง ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการออกเสียงประชามติ เพื่อให้มีความเหมาะสมสามารถรองรับภารกิจตามกฎหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ

7 มกราคม 2566  เว็บไซต์ราชกิจจนุกเบกษา เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2565 ว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการออกเสียงประชามติ เพื่อให้มีความเหมาะสมสามารถรองรับภารกิจตามกฎหมายของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งอย่างมีประสิทธิภาพ ประชามติไว้ ดังต่อไปนี้ 

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ระเบียบ “กกต.” ออกเสียงประชามติปี 65 ฉบับปรับปรุง

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2556

ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
 
“การออกเสียง” หมายความว่า การออกเสียงประชามติ

“สิทธิออกเสียง” หมายความว่า สิทธิออกเสียงประชามติ

“ผู้มีสิทธิออกเสียง” หมายความว่า ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ

“วันออกเสียง” หมายความว่า วันที่กำหนดให้เป็นวันออกเสียงประชามติ

“หน่วยออกเสียง” หมายความว่า ท้องที่ที่กำหนดให้เป็นหน่วยออกเสียงประชามติ

“ที่ออกเสียง” หมายความว่า สถานที่ที่กำหนดให้ทาการออกเสียงประชามติและให้หมายความ รวมถึงบริเวณที่กำหนดขึ้นโดยรอบที่ออกเสียงประชามติ

“ที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัด” หมายความว่า สถานที่ที่กำหนดให้ทำการออกเสียงประชามติ

สาหรับผู้มีสิทธิออกเสียงที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด และให้หมายความรวมถึงบริเวณที่กำหนดขึ้นโดยรอบที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัด

อ่านรายละเอียด ... ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2565