กลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาเมื่อมีคลิปวีดีโอสาวคนหนึ่งขับรถสวนเส้นทางที่ตำรวจกั้นไว้ให้วีไอพี โดยเธอไม่ยอมหลบให้รถคันดังกล่าวแม้มีตำรวจมาขอความร่วมมือก็ตาม จนทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในโลกอินเตอร์เน็ตที่มีทั้งเชิงสนับสนุนและออกมาต่อว่า

วันนี้เราจึงจะมาพูดถึงว่าใครมีสิทธิให้ตำรวจนำขบวนเพื่อเดินทางบ้าง โดยอ้างอิงจากหลักเกณฑ์ในการใช้รถตำรวจนำขบวนบุคคลสำคัญหรือนักการเมือง หรือการใช้รถนำขบวนรับรองแขกต่างประเทศในการเยือนประเทศไทย ที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2540 และ 23 ธันวาคม 2540  มีหลักเกณฑ์ดังนี้

 

1. ผู้มีสิทธิในการใช้รถตำรวจนำขบวนเป็นประจำ

  • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ พระบรวมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ประธานองคมนตรี
  • นายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกา รัฐบุรุษ องคมนตรี
  • ประธานวุฒิสภา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และประธานศาลปกครองสูงสุด
  • สมเด็จพระสังฆราช
  • รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงหรือรัฐมนตรีว่าการทบวง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้นำฝ่ายค้าน รัฐมนตรีช่วยว่าการ ประธานคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรของฝ่ายบริหาร
  • ผู้เคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

Did you know? ใครบ้างมีสิทธิให้รถตำรวจนำขบวน

2. ผู้มีสิทธิในการใช้รถตำรวจนำขบวนเป็นครั้งคราว

  • ผู้แทนพระองค์ พระราชอาคันตุกะ ผู้นำทางศาสนาอื่น สมเด็จพระราชาคณะ ประมุขรัฐต่างประเทศ ผู้นำรัฐบาลต่างประเทศ และเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ
  • ข้าราชการประจำตั้งแต่ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าขึ้นไป

3. การใช้รถนำขบวนของรัฐมนตรี ควรพิจารณาการใช้รถตำรวจนำขบวนตามความจำเป็นและเร่งด่วนตามภารกิจของราชการเป็นกรณีไป โดยต้องมีการแจ้งฝ่ายจัดรถตำรวจทราบล่วงหน้า และใช้เฉพาะการเดินทางไปราชการเท่านั้น

Did you know? ใครบ้างมีสิทธิให้รถตำรวจนำขบวน

4. การใช้รถนำขบวนในการรับรองแขกต่างประเทศ จะสามารถทำได้ต่อเมื่อแขกคนดังกล่าวมีตำแหน่งเทียบเท่ากับตำแหน่งของผู้มีสิทธิใช้รถนำขบวน ทั้งการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ

 

5. สำหรับกรณีนอกเหนือจากผู้มีสิทธิตามข้อที่กล่าวมาหรือระบุไว้ ให้ขึ้นกับดุลพินิจของผู้บังคับการตำรวจจราจรหรือผู้รักษาราชการแทน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับการตำรวจจราจรเป็นผู้พิจารณาอนุญาตเป็นครั้งคราวได้

Did you know? ใครบ้างมีสิทธิให้รถตำรวจนำขบวน Did you know? ใครบ้างมีสิทธิให้รถตำรวจนำขบวน