svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ช็อก! วงการสงฆ์ สั่งปลด "พระอาจารย์คม" เจ้าอาวาสวัดป่าธรรมคีรี

เจ้าคณะตำบลปากช่อง สั่งปลด "พระอาจารย์คม" เจ้าอาวาสวัดป่าธรรมคีรี พระสายกรรมฐานชื่อดัง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ขณะที่เจ้าตัวยังล่องหน หลังมีข่าวลาสิกขา ที่กรุงเทพฯ

5 พฤษภาคม 2566 มีรายงานข่าวว่า มีหนังสือคำสั่งเจ้าคณะตำบลปากช่อง (ธรรมยุต) สั่งการเจ้าอาวาสวัดวชิราลงกรณวราราม​ ดำรงตำแหน่ง​ รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมคีรี​ โดยในหนังสือคำสั่งดังกล่าว ระบุว่า

คำสั่งเจ้าคณะตำบลปากช่อง (ธรรมยุต) เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 วรรค 1 แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 19 (พ.ศ.2536) ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535

จึงแต่งตั้งให้ พระราชวชิราลังการ ฉายา สุทธิญาโณ อายุ 68 พรรษา 46 วิทยฐานะ น.ธ.เอก, ศษ.บ., ศษ.ม. วัดวชิราลงกรณวราราม ต.หนองน้ำแตง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา (ธรรมยุต) และเจ้าอาวาสวัดวชิราลงกรณวราราม ดำรงตำแหน่ง ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมคีรี มีอำนาจและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535

และขอให้พระภิกษุสามเณร และคฤหัสถ์ที่อยู่ในวัดดังกล่าว จงอยู่ในโอวาสของเจ้าอาวาสที่ได้รับการแต่งตั้ง ซึ่งเป็นการปฏิบัติโดยชอบตามพระธรรมวินัย กฎหมายและกฎมหาเถรสมาคม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค. 2566 เป็นต้นไป

ช็อก! วงการสงฆ์ สั่งปลด \"พระอาจารย์คม\" เจ้าอาวาสวัดป่าธรรมคีรี

นอกจากนี้ พระราชวชิราลังการ รักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมคีรี ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจทรัพย์สินของวัดป่าธรรมคีรี โดยมีคำสั่งเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ประกอบด้วย

 • 1.พระราชวชิราลังการ วัดวชิราลงกรณวราราม ที่ปรึกษา
 • 2.พระอุดมธีรคุณ วัดสุทธจินดา ที่ปรึกษา
 • 3.พระญาณดิลก วัดมกุฏคีรีวัน ประธาน 
 • 4.พระครูสิริเจติยาภิบาล วัดศาลาทอง เป็นรองประธาน
 • 5.พระครูพิทักษ์มัชฌิมเขต วัดวงศ์เกษตร กรรมการ
 • 6.พระครูสมุห์มงกุฏ ขนฺติปาโล วัดพญาเย็นพุทธาราม กรรมการ
 • 7. พระครูปลัดศรัทธาวัฒน์ วัดวชิราลงกรณวราราม กรรมการ
 • 8.พระบุญเหลือ อภิปุณโญ วัดป่าธรรมคีรี กรรมการ
 • 9.พระมหาบุญส่ง นิปปโก วัดป่าธรรมคีรี กรรมการ
 • 10.พระบัณดิษฐ์ ปญญาวโร วัดป่าธรรมคีรี กรรมการ
 • 11.พระชนะชัย ฐิตญาโณ วัดมกุฎคีรีวัน เลขานุการ
 • 12. พระครูสังฆรักษ์ วิชัย อคคชโย วัดศาลาทอง ผู้ช่วยเลขานุการ
 • 13.ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  

  ช็อก! วงการสงฆ์ สั่งปลด \"พระอาจารย์คม\" เจ้าอาวาสวัดป่าธรรมคีรี

สำหรับ พระวชิรญาณโกศล หรือ พระอาจารย์คม อภิวโร มีข่าวสะพัด ถูกขอให้ลาสิกขา โดยทำพิธีสึกที่วัดในกรุงเทพฯ ก่อนหายล่องหน อย่างไรก็ตาม พระอาจารย์คม ถือเป็นพระพระสายกรรมฐานที่มีชื่อเสียง มีลูกศิษย์ ซึ่งมีทั้งนักธุรกิจ ข้าราชการระดับสูง และนักการเมือง นับถือเป็นจำนวนมาก 

พระอาจารย์คม อภิวโร เจ้าอาวาสวัดป่าธรรมคีรี