svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

อาชญากรรม

"รองฯ ดำรงศักดิ์" สั่งสกัดต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองผิดกม.

07 กรกฎาคม 2565

"พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์" สั่งสกัดต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองผิดกม. เน้นระดับพื้นที่ ประสานฝ่ายปกครอง “นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” ร่วมตั้งจุดสกัด ขยายผลเครือข่าย - ขบวนการนำพา ช่วยเหลือ กำชับเด็ดขาด ห้ามเรียกรับผลประโยชน์ ต้องเอาผิดทางปกครอง-วินัย-อาญา เด็ดขาดจริงจัง

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผบ.ตร ในฐานะผอ.ศปม.ตร.ปรท.ผบ.ตร. ได้มีคำสั่งวิทยุในราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถึง ผู้ช่วย ผบ.ตร.(มค 2) (มค 3) และ (มค 4)ผบช.น. ภ.1-9 ก. ส. สตม. ตชด. ทท. และ สยศ.ตร. ใจความว่า ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 46 ) ลงวันที่ 23 มิ.ย.65 คำสั่ง ศบค.ที่ 12/2565ลงวันที่ 23 มิ.ย.65 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นที่เฝ้าระวัง

ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์พ.ศ.2548 คำสั่ง ศบค.ที่ 13/2565 ลงวันที่ 23 มิ.ย.65 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2548 (ฉบับที่ 23 ),คำสั่ง ตร. ที่ 558/2564 ลง 2 พ.ย.64 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานสืบสวนปราบปรามเครือช่ายการกระทำความผิดเกี่ยวกับคนต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

 

เนื่องจากข้อกำหนดฯ ตามข้อกำหนดให้มีการผ่อนคลายมาตรการสำหรับการเคลื่อนย้ายและการเดินทางของแรงงานต่างด้าวทั่วราชอาณาจักร ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการป้องกันปราบปรามคนต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพจึงให้ บช.น. ภ.1-9 ก. ส. ตชด. ทท. และ สตม. ดำเนินการดังนี้ ให้ทุกหน่วยประสานหน่วยงานความมั่นคง (ฝ่ายปกครอง และฝ่ายทหารในพื้นที่ ปฏิบัติงานร่วมกันอย่างบูรณาการ เพื่อสกัดกั้นการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 

" ให้เน้นไปที่ผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะระดับสถานีตำรวจที่รับผิดชอบพื้นที่แนวชายแดนและชุมชนชายแดน ให้ประสาน ฝ่ายปกครองในพื้นที่ นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการดูแล การตั้งจุดตรวจ จุดสกัดร่วมกันให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ให้สืบสวนจับกุมขยายผลเครือข่าย,ขบวนการลักลอบนำพา ช่วยเหลือ คนต่างด้าวที่ลักลอบ หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายทุกกรณี โดยให้ สตม.(ตม.จว.) บช.น. และ ภ.จว. ในพื้นที่ร่วมกันสืบสวนขยายผลทุกช่องทางในความผิดที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด เร่งรัดการสอบสวนดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการอย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์"

 

พร้อมกันนี้ให้รายงานผลการปฏิบัติให้ ตร. ทราบ ชนิดไฟล์ Excel ทางกลุ่มไลน์ "งานมั่นคง (มค.ผค.) สยศ.ตร." เป็นประจำทุกวัน ก่อนเวลา 8.00 น. โดยเริ่มรายงานครั้งแรกวันที่ 8 ก.ค.65 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง และ -ให้ สยศ.ตร. (ผค.) รวบรวมข้อมูลรายงานให้ รอง ผบ.ตร.(มค) ทราบ เป็นประจำทุกวัน ก่อนเวลา 09.00 น. มอบหมาย ให้ผู้ช่วย ผบ.ตร. ในสายงาน มค.ควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติและออกตรวจการปฏิบัติของหน่วยดังนี้

1.พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง ควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติในพื้นที่ ภ.7,8,9

2.พล.ต.ท.สราวุฒิ การพานิช ควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติในพื้นที่ ภ.2,3,4

3.พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติในพื้นที่ ภ.5,6

"กำชับห้ามมิให้ข้าราชการตำรวจทุกนาย เรียก รับ ยอมรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือกระทำการใดที่เป็นการประพฤติตนไม่เหมาะสม หรือส่อไปในทางทุจริต ประพฤติมิชอบ และให้ทุกหน่วยกำหนดมาตรการป้องกันการแสวงหาหรือเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายตลอดจนตรวจสอบการดำเนินการปฏิบัติทุกขั้นตอน โดยให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นควบคุม ตรวจสอบ และกำกับดูแลการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดอย่างใกล้ชิด หากพบว่ามีการปล่อยปละละเลย หรือเรียกรับผลประโยชน์ ให้พิจารณาดำเนินการ ทางปกครอง ทางวินัย ทางอาญา อย่างจริงจังและเด็ดขาด "หนังสือคำสั่งดังกล่าวระบุ