สภาองค์กรของผู้บริโภค ยื่นหนังสือ "ชัชชาติ" ขอยุติแผนการกำหนดค่าบริการรถไฟฟ้าสายสีเขียว 59 บาท และเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อผู้บริโภค

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

"สารี" ยื่นหนังสือ "ชัชชาติ" ขอยุติแผนการกำหนดค่ารถไฟฟ้าสายสีเขียว 59 บาท

29 มิถุนายน 2565 นางสาวสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภค ยื่นหนังสือถึงนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง  ขอให้ยุติแผนการกำหนดค่าบริการรถไฟฟ้าสายสีเขียว 59 บาท และเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อผู้บริโภค โดยระบุว่า

 

สภาองค์กรของผู้บริโภค เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 โดยพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562 กำหนดให้สภาองค์กรของผู้บริโภคเป็นตัวแทนผู้บริโภคมีอำนาจคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคในทุกด้าน รวมทั้งเสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ต่อคณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

 

ตามที่นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้ข้อมูลต่อสาธารณะถึงแผนการเก็บค่าบริการรถไฟฟ้าสายสีเขียวตลอดสายสูงสุดไม่เกิน 59 บาท รวมส่วนต่อขยาย 2 เริ่มตั้งแต่สถานีสำโรง - สถานีเคหะสมุทรปราการ และสถานีห้าแยกลาดพร้าว – สถานีคูคต เพื่อให้เกิดรายได้ชดเชยในส่วนต่อขยาย ๒ ที่ยังไม่ได้คิดค่าบริการ โดยอ้างอิงถึงภาระหนี้สินของกรุงเทพมหานครและข้อเสนอของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) นั้น

"สารี" ยื่นหนังสือ "ชัชชาติ" ขอยุติแผนการกำหนดค่ารถไฟฟ้าสายสีเขียว 59 บาท

ข้อเสนอของสภาองค์กรของผู้บริโภคที่กำหนดอัตราค่าบริการรถไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 44 บาทตลอดสาย ในระหว่างที่ยังไม่หมดสัญญาสัมปทานในปี 2572 และกำหนดค่าบริการรถไฟฟ้าสูงสุด 25 บาทตลอดสาย หลังหมดสัญญาสัมปทานในปี 2572 ซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสมกับค่าครองชีพและทำให้ผู้บริโภคทุกกลุ่มสามารถใช้บริการได้จริงตามมาตรฐานสากลเพราะหลักการคิดค่าบริการรถไฟฟ้าจากต้นทุนเป็นเรื่องที่ผิดพลาด

 

ทั้งนี้ สภาองค์กรของผู้บริโภค เห็นว่า รถไฟฟ้าเป็นระบบขนส่งมวลชนอันเป็นบริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน ที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชน รัฐจึงควรมีนโยบายสนับสนุนให้ประชาชนสามารถใช้บริการได้อย่างทั่วถึง ปลอดภัย แต่จากปัญหาการบริหารจัดการของรัฐที่ผ่านมา ทำให้ค่าบริการรถไฟฟ้ามีราคาแพงเกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ขั้นต่ำ โดยคิดเป็นร้อยละ 28 ส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่เข้าไม่ถึงบริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

 

จึงพบว่ามีคนใช้บริการเพียงร้อยละ 2.86 เท่านั้น ขณะที่รัฐบาลและกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่สำคัญในการสนับสนุนให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนได้เพิ่มขึ้นอย่างปลอดภัย ทุกคนสามารถจ่ายค่าโดยสารได้อย่างเท่าเทียมเหมาะสมเป็นธรรม

 

ดังนั้นเพื่อให้ปัญหาที่เกิดขึ้นมีข้อยุติไม่เป็นภาระและสร้างความเดือดร้อนให้ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง สภาองค์กรของผู้บริโภคจึงมีข้อเสนอสำคัญต่อการแก้ปัญหาการกำหนดอัตราค่าบริการรถไฟฟ้าสายสีเขียวของกรุงเทพมหานครดังต่อไปนี้ 

1. ยุติแผนระยะสั้นในการเก็บค่าบริการรถไฟฟ้าสายสีเขียวสูงสุดไม่เกิน 59 บาทโดยทันที

2. เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดร่างสัญญาสัมปทานที่กำหนดค่าบริการรถไฟฟ้าสายสีเขียวสูงสุด 65 บาท และสัญญาจ้างเดินรถที่เกินเลยสัญญาสัมปทานถึงปี 2585 และแก้ไขสัญญาจ้างเดินรถให้สิ้นสุดพร้อมกันในปี 2572

3. กำหนดค่าบริการในอัตราสูงสุดใกล้เคียงกับรถไฟฟ้าทุกสายทุกระบบที่ 44 บาท ตามสิทธิสัญญาสัมปทานของบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

4. กำหนดสัดส่วนของค่าบริการขนส่งมวลชนต่อรายได้ขั้นต่ำของประชาชนต่อวันต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของรายได้ขั้นต่ำ เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภคทุกกลุ่มเข้าถึงและใช้บริการได้

5. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต้องเป็นผู้นำการเจรจาร่วมกับบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าสายสีเขียวในการนำโปรโมชั่นเที่ยวเดินทาง 30 วันกลับมาดังเดิม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้บริโภคและส่งเสริมให้ผู้บริโภคเข้าถึงระบบบริการรถไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้น

6. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้แทนสภาองค์กรของผู้บริโภคในฐานะตัวแทนผู้บริโภคตามกฎหมายร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงานด้านขนส่งและยานพาหนะของหน่วยงานร่วมกับกรุงเทพมหานคร

 

ในการนี้สภาองค์กรของผู้บริโภค จึงเรียนมายังท่านเพื่อพิจารณาข้อเสนอต่อการแก้ปัญหาการกำหนดอัตราค่าบริการรถไฟฟ้าสายสีเขียวของกรุงเทพมหานคร และโปรดแจ้งผลการดำเนินการทราบโดยเร็ว เพื่อเป็นไปตามมาตรา 14 วรรคสองของพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 62 ต่อไปด้วย

"สารี" ยื่นหนังสือ "ชัชชาติ" ขอยุติแผนการกำหนดค่ารถไฟฟ้าสายสีเขียว 59 บาท

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด