"ราชกิจจาฯ"เผยแพร่ ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง "วิธีการทำลายสลาดิจิทัล" เปิดเงื่อนไขหากไม่มาขึ้นรางวัลตามกำหนดเวลา ถือว่าสละสิทธิ์ ตกเป็นกรรมสิทธิ์สำนักสลากฯพร้อมนำไปทำลาย ติดตามรายละเอียดได้ที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

 

เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.65  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. ที่ผ่านมา " ราชกิจจาฯ " เผยแพร่  ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง วิธีการทำลายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่จำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือสลากดิจิทัล (Digital Lottery ) ตามที่ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้มีประกาศ เรื่อง วิธีการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ผ่านแพลตฟอร์มจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือสลากดิจิทัล (Digital Lottery ) ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อแก้ไขปัญหาการจำหน่ายสลากเกินราคาซึ่งจะทำให้ประชาชนสามารถ ซื้อสลากได้ตามราคาที่กฎหมายกำหนด นั้น

 

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา ๑๓ (๗) มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ (๒) มาตรา ๑๙ และมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ ประกอบมติคณะกรรมการสลาก กินแบ่งรัฐบาล ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ และครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ สำนักงาน สลากกินแบ่งรัฐบาล จึงขอประกาศวิธีการทำลายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่จำหน่ายผ่านแพลตฟอร์ม จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือสลากดิจิทัล (Digital Lottery ) ดังนี้

 

ประกาศสำนักสลากกินแบ่งรัฐบาล"วิธีการทำลายสลากดิจิทัล"ประกาศลง ราชกิจจาฯ

 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง วิธีการทำลาย สลากกินแบ่งรัฐบาลที่จำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือสลากดิจิทัล (Digital Lottery)" 

 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

 

ข้อ ๓ สลากกินแบ่งรัฐบาลที่จำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือ สลากดิจิทัล (Digital Lottery ) ที่ไม่ถูกรางวัลซึ่งจัดเก็บไว้ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และผู้ซื้อ สลากดิจิทัลหรือตัวแทนจำหน่ายสลากดิจิทัลไม่มาติดต่อขอรับภายในระยะเวลาก่อนวันออกรางวัลในงวด ถัดไป หากเกินกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ซื้อสลากดิจิทัลหรือตัวแทนจำหน่ายสลากดิจิทัลประสงค์ ขอสละสิทธิ์ และตกลงยินยอมยกกรรมสิทธิ์ให้แก่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อนำไปทำลายต่อไป

 

ทั้งนี้ ผู้ซื้อสลากดิจิทัลหรือตัวแทนจำหน่ายสลากดิจิทัลตกลงจะไม่เรียกร้องสิทธิ์หรือค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ในการนำสลากดังกล่าวไปทำลาย

 

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

 

พันโท หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

 

คลิกอ่านฉบับเต็ม>>>

 

ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง วิธีการทำลายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่จำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือสลากดิจิทัล (Digital Lottery)