"รองโฆษกพรรคประชาชาติ"แนะทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับเกษตรกรไทย ซึ่งเป็นฐานรากทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ พร้อมทั้งต้องสร้างความรู้เกษตรปลอดภัย เพื่อพัฒนาภาคเกษตรกรรมสู่ความยั่งยืน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

13 พฤษภาคม 2565 นายมนตรี บุญจรัส รองโฆษกพรรคประชาชาติ และที่ปรึกษากรรมาธิการ (กมธ.) แก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม ในกมธ.วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย สภาผู้แทนราษฎร ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยมีเนื้อหาระบุว่า

 

"พรรคประชาชาติ"ขอทุกฝ่ายให้ความสำคัญเกษตรกรสู่เกษตรกรรมยั่งยืน

 

"วันพืชมงคล" ที่จัดขึ้นในทุกๆ ปี เป็นวันที่ทำให้ประชาชนชาวไทยเห็นความสำคัญการเพาะปลูกและการเลือกเมล็ดพันธุ์ ที่จะนำไปสู่การได้มาซึ่งผลผลิตที่ดี อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและสร้างเสริมสิริมงคลให้แก่เกษตรกรเพื่อเพาะปลูกในปีนั้นๆ อีกด้วย

 

นอกจากนี้ ทางราชการได้ถือวันนี้เป็นวัน "เกษตรกร" ประจำปีไปในตัวด้วยเช่นกัน โดยในปีนี้ตรงกับวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 เพื่อให้ผู้มีอาชีพทางการเกษตรได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเกษตร เนื่องด้วยการเกษตรเป็นภาคการผลิตและเป็นรากฐานทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ 

ประเทศไทยเป็นเมืองเกษตรกรรม เกษตรกรจึงถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ พวกเราทุกคนจึงควรตระหนักถึงความสำคัญในการช่วยเหลือดูแลเกษตรกรในทุกมิติ ทั้งการสนับสนุนปัจจัยการผลิต การจัดหาช่องทางการตลาด การแก้ปัญหาการเกษตรอย่างต่อเนื่อง

 

รวมทั้งการส่งเสริมให้นำนวัตกรรมมาใช้ในภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัย ยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน สร้างความตระหนักเรื่องเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ รวมถึงเกษตรปลอดสารพิษ แก่ทุกภาคส่วน รวมถึงการทำให้เกษตรกรทำการเกษตรได้อย่างเหมาะสมตามสภาพภูมิอากาศ ครับ

เนื่องในโอกาสวันเกษตรกรประจำปี 2565 ขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังพี่น้องเกษตรกร มีความสุขความเจริญมีกำลังใจกำลังกายที่เข้มแข็งเพื่อร่วมกันพัฒนาภาคเกษตรกรรมไทยให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป ครับ