ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าบริการทางการแพทย์ สำหรับการรักษา Home Isolation และ Community Isolation

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

 

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีโรคติดเชื้อไวร้สโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus  Disease 2019 (COVID-19) สำหรับการดูแลรักษาในที่พักระหว่างรอเข้ารับการรักษา แบบผู้ป่วยในโรงพยาบาล (Home  solation) และการดูแลรักษาการแยกกักในชุมชน (Community Isolation) (ฉบับที่ ๒) มีเนื้อหาระบุว่า

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการทางการแพทย์สำหรับการดูแลรักษาในที่พักระหว่างรอเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในโรงพยาบาล (Home Isolation) และการดูแลรักษาการแยกกักในชุมชน (Community Isolation) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus  Disease 2019 (COVID-19) ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ตามมติคณะกรรมการการแพทย์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ประกันสังคม (ชุดที่ ๑๓) ในการประชุมครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

 

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ (๒) และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการการแพทย์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกันสังคมจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

 

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศหลักเกณฑ์เก็บค่าบริการรักษา โควิด-19 แบบ HI/CI

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด