ราชกิจจาฯ ออกประกาศกรรมการการเลือกตั้งกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

 

เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 65  ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งจำนวนสองฉบับ  เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ฉบับแรก ระบุว่า  ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ของกรุงเทพมหานคร นั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๑๔๒ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒

 

คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกประกาศกำหนด ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยให้จัดการเลือกตั้งสมาชิก สภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครภายในหกสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการ การเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง

 

ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

อิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ฉบับสอง ระบุว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ของเมืองพัทยา นั้น

ราชกิจจาฯ ประกาศกกต. กำหนดเลือกตั้งสก."ผู้ว่าฯกทม." และสมาชิกเมืองพัทยา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๑๔๒ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒

 

 

คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกประกาศกำหนดให้มี การเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา โดยให้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา และนายกเมืองพัทยาภายในหกสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนด ให้มีการเลือกตั้ง อันเป็นวันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นใด นอกจากครบวาระ ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ เมืองพัทยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

 

อิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

 

คลิกอ่านฉบับเต็ม 

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา