ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองพ้นจากตําแหน่ง โดยเป็นการให้ 4 นักการเมืองที่ได้รับตำแหน่งช่วยงาน นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ อดีตผู้นำฝ่ายค้าน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันนี้ (13 ม.ค.65)  ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองพ้นจากตําแหน่ง โดยเป็นการให้ สี่นักการเมืองที่ได้รับตำแหน่งช่วยงาน นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ อดีตประธานผู้นำฝ่ายค้าน พ้นตำแหน่งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง

 

 

ว่า ด้วย นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ได้พ้นจากตําแหน่งผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ จึงเป็นเหตุให้ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ต้องพ้นจากตําแหน่ง ตามมาตรา ๙๖ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ จํานวน ๔ คน ดังนี้

๑. นายประยุทธ์ ศิริพานิชย์ ตําแหน่งที่ปรึกษาผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

 

 

๒. รองศาสตราจารยพิเศษอดิศร เพียงเกษ ตําแหน่งโฆษกผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

 

 

๓. นายภูมิธรรม เวชยชัย ตําแหน่งเลขานุการผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

 

 

๔. นายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์ ตําแหน่งผู้ช่วยเลขานุการผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

 

ราชกิจจาฯ ประกาศ 4 นักการเมืองพ้นตําแหน่งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง

 

 

นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์