ราชกิจจานุเบกษา เผย ประกาศล่าสุด พื้นที่ควบคุม ๖๙ จังหวัด และพื้นที่นำร่อการท่องเที่ยว ๒๖ จังหวัด จังหวัดใดบ้างเช็กที่นี่!

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ ๑/๒๕๖๕ เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุม และพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘

 

ตามที่ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว ออกไปอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ นั้น เพื่อให้การบริหารจัดการและเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ตามแนวทางการจัดเขตพื้นที่สถานการณ์ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ (๒) ของคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๔/๒๕๖๓

 

เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหาร สถานการณ์โควิด - 19 โดยคำแนะนำของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด - 19 และศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

กระทรวงมหาดไทย จึงมีคำสั่งให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินและพนักงานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรการตามข้อกำหนดฯ สำหรับเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุม และพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ตามบัญชีรายชื่อจังหวัดแนบท้ายคำสั่งนี้ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง เป็นอย่างอื่น

บัญชีรายชื่อจังหวัดที่กำหนดระดับของพื้นที่สถานการณ์เพื่อการบังคับใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ แนบท้ายคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด - 19) ที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

 

พื้นที่ควบคุม รวมทั้งสิ้น ๖๙ จังหวัด

๑. จังหวัดกาฬสินธุ์

๒. จังหวัดกำแพงเพชร

๓. จังหวัดขอนแก่น (ยกเว้นอำเภอเมืองขอนแก่น อำเภอเขาสวนกวาง อำเภอเปือยน้อย อำเภอพล อำเภอภูเวียง อำเภอเวียงเก่า และอำเภออุบลรัตน์)

๔. จังหวัดจันทบุรี (ยกเว้นอำเภอเมืองจันทบุรี และอำเภอท่าใหม่)

๕. จังหวัดฉะเชิงเทรา

๖. จังหวัดชัยนาท

๗. จังหวัดชัยภูมิ

๘. จังหวัดชุมพร

๙. จังหวัดเชียงราย (ยกเว้นอำเภอเมืองเชียงราย อำเภอเชียงของ อำเภอเชียงแสน อำเภอเทิง อำเภอพาน อำเภอแม่จัน อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่สาย อำเภอแม่สรวย อำเภอเวียงแก่น และอำเภอเวียงป่าเป้า)

๑๐. จังหวัดเชียงใหม่ (ยกเว้นอำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอจอมทอง อำเภอดอยเต่า อำเภอแม่แตง และอำเภอแม่ริม)

๑๑. จังหวัดตรัง

๑๒. จังหวัดตราด (ยกเว้นอำเภอเกาะกูด และอำเภอเกาะช้าง)

๑๓. จังหวัดตาก

๑๔. จังหวัดนครนายก

๑๕. จังหวัดนครปฐม

๑๖. จังหวัดนครพนม

๑๗. จังหวัดนครราชสีมา (ยกเว้นอำเภอเมืองนครราชสีมา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอโชคชัย อำเภอปากช่อง อำเภอพิมาย อำเภอวังน้ำเขียว และอำเภอสีคิ้ว)

๑๘. จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑๙. จังหวัดนครสรรค์

๒๐. จังหวัดนราธิวาส

๒๑. จังหวัดน่าน

๒๒. จังหวัดบึงกาฬ

๒๓. จังหวัดบุรีรัมย์ (ยกเว้นอำเภอเมืองบุรีรัมย์)

๒๔. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ยกเว้นเทศบาลเมืองหัวหิน เฉพาะตำบลหัวหินและตำบลหนองแก)

๒๕. จังหวัดปราจีนบุรี

๒๖. จังหวัดปัตตานี

๒๗. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ยกเว้นอำเภอพระนครศรีอยุธยา)

๒๘. จังหวัดพัทลุง

๒๙. จังหวัดพิจิตร

๓๐. จังหวัดพิษณุโลก

๓๑. จังหวัดเพชรบุรี (ยกเว้นเทศบาลเมืองชะอำ)

๓๒. จังหวัดเพชรบูรณ์

๓๓. จังหวัดแพร่

 

๓๔. จังหวัดพะเยา

๓๕. จังหวัดมหาสารคาม

๓๖. จังหวัดมุกดาหาร

๓๗. จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๓๘. จังหวัดยะลา

๓๙. จังหวัดยโสธร

๔๐. จังหวัดร้อยเอ็ด

๔๑. จังหวัดระนอง (ยกเว้นเกาะพยาม)

๔๒. จังหวัดระยอง (ยกเว้นเกาะเสม็ด)

๔๓. จังหวัดราชบุรี

๔๔. จังหวัดลพบุรี

๔๕. จังหวัดลำปาง

๔๖. จังหวัดลำพูน

๔๗. จังหวัดเลย (ยกเว้นอำเภอเชียงคาน)

๔๘. จังหวัดศรีสะเกษ

๔๙. จังหวัดสกลนคร

๕๐. จังหวัดสงขลา

๕๑. จังหวัดสตูล

๕๒. จังหวัดสมุทรปราการ (ยกเว้นบริเวณพื้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ)

๕๓. จังหวัดสมุทรสงคราม

๕๔. จังหวัดสมุทรสาคร

๕๕. จังหวัดสระแก้ว

๕๖. จังหวัดสระบุรี

๕๗. จังหวัดสิงห์บุรี

๕๘. จังหวัดสุโขทัย

๕๙. จังหวัดสุพรรณบุรี

๖๐. จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ยกเว้นเกาะเต่า เกาะพะงัน และเกาะสมุย)

๖๑. จังหวัดสุรินทร์ (ยกเว้นอำเภอเมืองสุรินทร์ และอำเภอท่าตูม)

๖๒. จังหวัดหนองคาย (ยกเว้นอำเภอเมืองหนองคาย อำเภอท่าบ่อ อำเภอศรีเชียงใหม่ และอำเภอสังคม)

๖๓. จังหวัดหนองบัวลำภู

๖๔. จังหวัดอ่างทอง

๖๕. จังหวัดอุดรธานี (ยกเว้นอำเภอเมืองอุดรธานี อำเภอกุมภวาปี อำเภอนายง อำเภอบ้านดุง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม และอำเภอหนองหาน)

๖๖. จังหวัดอุทัยธานี

๖๗. จังหวัดอุตรดิตถ์

๖๘. จังหวัดอุบลราชธานี

๖๙. จังหวัดอำนาจเจริญ

 

บัญชีรายชื่อจังหวัดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว แนบท้ายคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

 

พื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งสิ้น ๒๖ จังหวัด

๑. กรุงเทพมหานคร

๒. จังหวัดกระบี่

๓. จังหวัดกาญจนบุรี

๔. จังหวัดขอนแก่น (เฉพาะอำเภอเมืองขอนแก่น อำเภอเขาสวนกวาง อำเภอเปีอยน้อย อำเภอพล อำเภอภูเวียง อำเภอเวียงเก่า และอำเภออุบลรัตน์)

๕. จังหวัดจันทบุรี (เฉพาะอำเภอเมืองจันทบุรี และอำเภอท่าใหม่)

๖. จังหวัดชลบุรี

๗. จังหวัดเชียงราย (เฉพาะอำเภอเมืองเชียงราย อำเภอเชียงของ อำเภอเชียงแสน อำเภอเทิง อำเภอพาน อำเภอแม่จัน อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่สาย อำเภอแม่สรวย อำเภอเวียงแก่น และอำเภอเวียงป่าเป้า)

๘. จังหวัดเชียงใหม่ (เฉพาะอำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอจอมทอง อำเภอดอยเต่า อำเภอแม่แตง และอำเภอแม่ริม)

๙. จังหวัดตราด (เฉพาะอำเภอเกาะกูด และอำเภอเกาะช้าง)

๑๐. จังหวัดนครราชสีมา (เฉพาะอำเภอเมืองนครราชสีมา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอโชคชัย อำเภอปากช่อง อำเภอพิมาย อำเภอวังน้ำเขียว และอำเภอสีคิ้ว)

๑๑. จังหวัดนนทบุรี

๑๒. จังหวัดบุรีรัมย์ (เฉพาะอำเภอเมืองบุรีรัมย์)

๑๓. จังหวัดปทุมธานี

๑๔. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (เฉพาะเทศบาลเมืองหัวหิน เฉพาะตำบลหัวหินและตำบลหนองแก)

๑๕. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เฉพาะอำเภอพระนครศรีอยุธยา)

๑๖. จังหวัดพังงา

๑๗.จังหวัดเพชรบุรี (เฉพาะเทศบาลเมืองชะอำ)

๑๘. จังหวัดภูเก็ต

๑๙. จังหวัดระนอง (เฉพาะเกาะพยาม)

๒๐. จังหวัดระยอง (เฉพาะเกาะเสม็ด)

๒๑. จังหวัดเลย (เฉพาะอำเภอเชียงคาน)

๒๒. จังหวัดสมุทรปราการ (เฉพาะบริเวณพื้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ)

๒๓. จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เฉพาะเกาะเต่า เกาะพะงัน และเกาะสมุย)

๒๔. จังหวัดสุรินทร์ (เฉพาะอำเภอเมืองสุรินทร์ และอำเภอท่าตูม)

๒๕. จังหวัดหนองคาย (เฉพาะอำเภอเมืองหนองคาย อำเภอท่าบ่อ อำเภอศรีเชียงใหม่ และอำเภอสังคม)

๒๖. จังหวัดอุดรธานี (เฉพาะอำเภอเมืองอุดรธานี อำเภอกุมภวาปี อำเภอนายูง อำเภอบ้านดุง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม และอำเภอหนองหาน)

 

ประกาศราชกิจจานุเบกษา