เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาประกาศพระบรมราชโองการโปรดให้ถอดถอน "พระราชพัฒนาภรณ์" แห่งวัดไชโยวรวิหาร ออกจากสมณศักดิ์ ฐานหย่อนความสามารถ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

     วันนี้ (3 ม.ค.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ถอดถอนสมณศักดิ์ โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ความว่า

 

     ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระสิทธิพัฒนาภรณ์ เป็น พระราชพัฒนาภรณ์ สุนทรวิหารกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราชสถิต ณ วัดไชโยวรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดอ่างทอง ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2558 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 นั้น
 

มีพระบรมราชโองการถอดถอน "พระราชพัฒนาภรณ์" ออกจากสมณศักดิ์

     เนื่องจากที่ประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้ พระราชพัฒนาภรณ์ ออกจากตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง และเจ้าอาวาสวัดไชโยวรวิหาร พระอารามหลวง ฐานหย่อนความสามารถ

 

     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 ตรี แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 15/2564 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 จึงได้มีมติเห็นชอบให้ถอดถอนพระราชพัฒนาภรณ์ออกจากสมณศักดิ์ เพราะหากดำรงสมณศักดิ์อาจจะไม่งดงาม
 

พระราชพัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดไชโยวรวิหาร พระอารามหลวง (เกษไชโย) อ.ไชโย จังหวัดอ่างทอง

     สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตถอดถอนพระราชพัฒนาภรณ์ออกจากสมณศักดิ์ และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาต่อไปแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดให้ถอดถอนพระราชพัฒนาภรณ์ออกจากสมณศักดิ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565

ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม 2565