svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ประกาศแล้ว พ.ร.ฎ.เลือกตั้งซ่อม ส.ส.กทม. เขต 9 คาดเลือกตั้งซ่อม 30 ม.ค. นี้

30 ธันวาคม 2564
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

นักเลือกตั้งเตรียมตัว! ประกาศแล้ว พ.ร.ฎ. เลือกตั้งซ่อม ส.ส.กทม.เขต 9 แทน "สิระ เจนจาคะ" คาด กกต. กำหนด 30 ม.ค.65 เป็นวันเลือกตั้ง รับสมัคร 6-10 ม.ค.

     วันนี้ (30 ธ.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา  ประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 9 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2564 ความว่า 

 

     พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ไว้ ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 105 วรรคหนึ่ง (1) และมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

 

     โดยที่เป็นการสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้ง แบบแบ่งเขตเลือกตั้งขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่าง

 

มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียก ว่า “พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 9 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2564 ”

มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา 3 ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 9 แทนตำแหน่งที่ว่าง

มาตรา 4 ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี 

 

ประกาศแล้ว พ.ร.ฎ.เลือกตั้งซ่อม ส.ส.กทม. เขต 9 คาดเลือกตั้งซ่อม 30 ม.ค. นี้

ประกาศแล้ว พ.ร.ฎ.เลือกตั้งซ่อม ส.ส.กทม. เขต 9 คาดเลือกตั้งซ่อม 30 ม.ค. นี้

     ทั้งนี้สำหรับ พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 9 แทนตำแหน่งที่ว่างนั้น มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ซึ่งหลังจากนี้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะได้มีการประชุมภายใน 5 วัน นับแต่วันที่มีพระราชกฤษฎีกาเพื่อกำหนดวันเลือกตั้ง และวันสมัครรับเลือกตั้งซึ่งตามแผนจัดการเลือกตั้งที่ กกต.กำหนดไว้ คาดจะมีการกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 30 ม.ค. 65 เป็นวันเลือกตั้ง และเปิดรับสมัครในวันที่ 6-10 ม.ค. 65
 

     สำหรับราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.เขต 9 กทม.แทนตำแหน่งที่ว่างนี้ เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยสมาชิกภาพความเป็น ส.ส.ของนายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) สิ้นสุดลง เนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101(6) ประกอบมาตรา 98(10) จากเหตุเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดในคดีฉ้อโกง 

 

ายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ

logoline