เว็บไซต์ราชกิจจาฯ เผยแพร่ฐานะการเงินไทยล่าสุด พบมียอดขาดทุนสะสม 1.093 ล้านล้านบาท ขณะที่ ธปท. ยืนยันตัวเลขดังกล่าวเป็นรายการของแบงก์ชาติ ไม่ถือเป็นหนี้สาธารณะของประเทศ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

      วันนี้ (31 ธ.ค.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้มีการเผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง รายงานฐานะการเงินประจําสัปดาห์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทุนสํารองเงินตรา และกิจการธนบัตร เพื่ออนุวัติตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ประกาศรายงานฐานะการเงินประจําสัปดาห์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทุนสํารองเงินตรา และกิจการธนบัตร งวดประจําสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แนบท้ายประกาศนี้ ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 พรชัย ฐีระเวช ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ฐานะการเงินไทยล่าสุด ขาดทุนสะสม 1.093 ล้านล้านบาท
 

"โดยในประกาศระบุว่า มีการขาดทุนสะสม 1,093,223,693,139 บาท" 

 

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ฐานะการเงินไทยล่าสุด ขาดทุนสะสม 1.093 ล้านล้านบาท
 

      อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ นางจันทวรรณ สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการสายสื่อสารและความสัมพันธ์องค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกมาชี้แจงทำความเข้าใจว่า การรายงานฐานะการเงินนี้เป็นการแสดงรายการงบการเงินของแบงก์ชาติและเป็นธุรกรรมที่เกิดจากการทำหน้าที่ปกติของธนาคารกลาง ในการดูแลเสถียรภาพระบบเศรษฐกิจ ฐานะการเงินของธนาคารกลางเป็นผลจากการทำหน้าที่ตามพันธกิจ ซึ่งในแต่ละปีอาจเกิดกำไรและขาดทุน ซึ่งตัวการขาดทุนสะสมที่เกิดขึ้นหลายปีไม่ใช่ของปีนี้ปีเดียว และหนี้สินในงบการเงินของแบงก์ชาติ ไม่ถือเป็นหนี้สาธารณะของประเทศ ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติเช่นเดียวกันทั่วโลก ตามนิยามของ IMF ที่กำหนดมาตรฐานการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจการเงินเพื่อการเปรียบเทียบและติดตามการทำนโยบายของสมาชิก

 

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ฐานะการเงินไทยล่าสุด ขาดทุนสะสม 1.093 ล้านล้านบาท