กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดตัวเลขความเสียหายธุรกิจสหกรณ์ภาคเกษตรปี 64 รายได้หายจากการขายสินค้าไม่ได้ 7.5 พันล้านบาท อัด 3 มาตรการแก้ไขหนี้พุ่งเข้าไปช่วยเหลือแล้ว

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ วิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ ระบุ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตร ซึ่งในปี 2564 ที่ผ่านมาปริมาณธุรกิจสหกรณ์ภาคการเกษตรลดลงกว่า 7,555 ล้านบาท เนื่องจากไม่สามารถจำหน่ายผลผลิตการเกษตรได้เหมือนเช่นสถานการณ์ปกติ รวมถึงผู้ส่งออก ชะลอการรับซื้อสินค้าจากสหกรณ์เพื่อส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ  ขณะที่สมาชิกสหกรณ์ส่วนหนึ่งต้องกู้เงินจากสหกรณ์ที่ตัวเองสังกัด หรือแหล่งเงินกู้ทั้งในระบบและนอกระบบ เพื่อนำมาลงทุนทำการเกษตร ส่งผลให้สมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรมีภาระหนี้สินเพิ่มมากขึ้น

โควิดทุบสหกรณ์เกษตรสูญกว่า 7.5 พันล้าน

 

ทั้งนี้ ที่ผ่านมากรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เข้าไปช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรผ่าน 3 โครงการหลัก คือ โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  โดยลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับสมาชิก

โควิดทุบสหกรณ์เกษตรสูญกว่า 7.5 พันล้าน

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้เงินกู้จากการทำการเกษตร ซึ่งมีต้นเงินกู้ขอรับการชดเชยไม่เกิน 3 แสนบาทแรก อัตรา 3% เป็นระยะเวลาชดเชยดอกเบี้ย 1 ปี

  โควิดทุบสหกรณ์เกษตรสูญกว่า 7.5 พันล้าน

นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์ โดยจัดอบรมถ่ายทอดความรู้แก่ฝ่ายจัดการของสหกรณ์ 741 แห่ง 3,920 ราย ให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการธุรกิจสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสมาชิก และส่งเสริมให้สมาชิกมีความรู้ในการบริหารจัดการหนี้ของตนเอง รู้จักวางแผนทางการเงิน สามารถชำระหนี้ค้างได้ และเสริมสร้างอาชีพเสริมให้สมาชิก 2,496 ราย

มาตรการที่ 3  เป็นการช่วยเหลือบรรเทาภาระหนี้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์และสหกรณ์ท โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ออกประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ ให้สหกรณ์ใช้เป็นแนวทางในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกสหกรณ์ โดยขอความร่วมมือสหกรณ์ผ่อนผันการชำระหนี้ให้กับสมาชิก ทั้งขยายเวลาชำระหนี้หรือพักชำระหนี้เป็นการชั่วคราว รวมถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้   และการปรับปรุงโครงสร้างหนี้

 

ผลจากการให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกในปี 2564 มีสหกรณ์ที่เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือบรรเทาหนี้ให้สมาชิก 3,994 แห่ง โดยพักชำระหนี้ให้สมาชิก 261,009 ราย มูลหนี้รวม 63,710  ล้านบาท