"นิพนธ์ บุญญามณี" ดันงบฯ 3 จังหวัดชายแดนใต้ เน้นโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่ พร้อมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี 65

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

27 พฤศจิกายน 2564 นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานกลั่นกรองแผนงานโครงการ อ.ก.บ.ภ.ภาคใต้ และภาคใต้ชายแดน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) ณ โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยคณะทำงานช่วยอำนวยการฯ สำนักงบประมาณกระทรวงมหาดไทย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

 

นายนิพนธ์ กล่าวว่า วันนี้ (27พ.ย.) ได้เน้นย้ำให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ เนื่องจากผลการเบิกจ่ายงบประมาณจะถูกนำไปใช้เป็นองค์ประกอบ ในการพิจารณาวงเงินงบประมาณของจังหวัดในปีต่อไป และได้มอบนโยบายการดำเนินงานให้กับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพและแก้ไขปัญหาของพื้นที่มีการรับฟังข้อเสนอและข้อคิดเห็นของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนได้

 

"นิพนธ์"ดันงบกระตุ้นศก.3จังหวัดชายแดนใต้

 

นอกจากนี้ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพและการแก้ไขของพื้นที่ เน้นหนักกลุ่มคนรุ่นใหม่ เช่น พ่อแม่เป็นเกษตรกร ส่วนลูกขายออนไลน์ พัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่า สนับสนุนให้เขาสามารถเป็นเจ้าของกิจการให้ได้ ในภาคเกษตร เน้นการแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้า นำเทคโนโลยีและข้อมูลมาใช้ เพื่อทำการตลาดและการค้าออนไลน์ สร้างโมเดลการค้าใหม่ให้เกิดขึ้นสามารถยกระดับรายได้เกษตรกร หรือยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

 

ขณะเดียวกัน รวมถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้น โดยการจัดการศึกษาดูงาน การจัดประชุม อบรม และสัมมนาในโรงแรมในพื้นที่จังหวัด เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับสถานประกอบการ ธุรกิจขนาดเล็ก จังหวัดควรหาแนวทางในการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้สามารถดำเนินการช่วยเหลือต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้สร้างช่องทางการตลาด

 

"นิพนธ์"ดันงบกระตุ้นศก.3จังหวัดชายแดนใต้

อย่างไรก็ตาม ให้ถอดบทเรียนในการเบิกจ่ายงบประมาณที่ผ่านมา ให้เล็งเห็นถึงปัญหาในพื้นที่เริ่มจากการแก้ปัญหาความยากจนก่อนจึงจะทำให้ภาคส่วนต่างๆ สามารถดำเนินต่อไปได้ ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญในการขจัดความยากจน โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงการพัฒนาคนทุกช่วงวัย เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี

 

"นิพนธ์"ดันงบกระตุ้นศก.3จังหวัดชายแดนใต้

 

นายนิพนธ์ กล่าวต่อว่า พร้อมดูเรื่องการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณของแต่ละจังหวัด หากไม่มีความจำเป็นก็ไม่ควรมีการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการและงบประมาณ ซึ่งจังหวัดควรให้ความสำคัญกับโครงการที่สนับสนุนการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และลดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยเริ่มตั้งแต่การสร้างจิตสำนึกที่ดี การสร้างระเบียบวินัยในการขับขี่ให้กับประชาชนในท้องถิ่น

 

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด