เครือข่ายสถาบันเกษตรกรเมืองตรัง ตบเท้าเข้ายื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี เร่งออกกฎหมายบังคับการใช้ยางในประเทศ ยกระดับรายได้เกษตรกร ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีผู้แทนรับหนังสือ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

16 พฤศจิกายน 2564 ตัวแทนเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง จ.ตรัง  เครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย  สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน นำโดยนายประทบ  สุขสนาน  รองประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย นายมนัส หมวดเมือง  ตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยาง และตัวแทนเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดตรัง  และ นายถนอมเกียรติ  ยิ่งฉ้วน ที่ปรึกษาเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและสมาชิกนำป้ายไวนิลขอบคุณนายกประยุทธ ระบุข้อความ "ชาวสวนยางขอขอบคุณท่านนายกฯที่มีโครงการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ" และ "เราต้องการบังคับใช้กฎหมายใช้ยางผสมทำถนนไม่น้อยกว่า 5%" ทั้งนี้ ได้นำหมอนยางพาราหนองครก มามอบให้นายกรัฐมนตรีด้วย

 

เกษตรกร ตบเท้ายื่นหนังสือนายกฯ จี้ัออกกฎหมายส่งเสริมใช้ยางในประเทศ

เครือข่ายได้เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านนายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทนรับหนังสือ เพื่อเรียกร้องให้เร่งแก้ปัญหากรณี นโยบายส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐของรัฐบาล เพื่อเพิ่มปริมาณการใช้ยางในประเทศ ยกระดับรายได้ของเกษตรกร

 

พัฒนาสถาบันเกษตรกร เพื่อใช้ในการเพิ่มความปลอดภัยทางถนน  ทั้งการใช้แผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีต  (Rubber FenderBarrier : RFB)  และเสาหลักนำทางยางธรรมชาติ (Rubber Guide Post : RGP) โดยกระทรวงคมนาคม เป็นหน่วยงานหลัก   โดยเริ่มโครงการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 ผูกพันถึงปีงบประมาณ  2565  

 

กระทรวงคมนาคม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการนำอุปกรณ์ทางด้านการจราจรและอำนวยความปลอดภัยทางถนนที่ผลิตจากยางพาราจากร้านสหกรณ์โดยตรง ปรากฎว่ามีชุมนุมสหกรณ์  สหกรณ์  กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน จำนวน 18 กลุ่ม ที่ร่วมผลิตผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยทางถนนจากยางพาราดังกล่าว  มีสมาชิกกว่า  10,000  คน จำนวนกว่า  2 ล้านครัวเรือน  

 

เกษตรกร ตบเท้ายื่นหนังสือนายกฯ จี้ัออกกฎหมายส่งเสริมใช้ยางในประเทศ

 

กระทรวงคมนาคมจัดซื้อตามบันทึกข้อตกลงในปีงบประมาณ 2564  โดยการจัดซื้อ RFB ประมาณ 176 กิโลเมตร และ RGP ประมาณ  322,000 ต้น มูลค่ารวมไม่กว่า 1,200  ล้านบาท  ซึ่งจากการทำสัญญาดังกล่าว ส่งผลให้มีการใช้ยางในประเทศเพิ่มขึ้นกว่า  11,000  ตัน และช่วยให้ราคายางพารา  มีแนวโน้มที่สูงขึ้น

 

เกษตรกร ตบเท้ายื่นหนังสือนายกฯ จี้ัออกกฎหมายส่งเสริมใช้ยางในประเทศ

ทั้งนี้ หากในปีงบประมาณ 2565  กระทรวงคมนาคม ดำเนินการแผนงานก่อสร้าง RFB และ RGP ตามที่เสนอคณะรัฐมนตรี จะมีการใช้ยางในประเทศเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า  184,000  ตัน  และราคายางพาราจะมีเสถียรภาพมากขึ้น แต่ปรากฏว่าในปีงบประมาณ 2565 กระทรวงคมนาคม ไม่ดำเนินโครงการต่อ  จะส่งผลกระทบต่อราคายางพารา 

 

นอกจากนี้ ยังส่งผลต่อสถาบันเกษตรกรที่เป็นองค์กรของเกษตรกรเกิดความเสียหาย เนื่องจากได้รับสัญญาเป็นผู้ผลิต RFB และ RGP โดยมีการลงทุนในเครื่องจักรต่างๆ เพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 ชนิดไปแล้ว  แต่ดำเนินการได้เพียง 1 ปี   การดำเนินการยังไม่ถึงจุดคุ้มทุน สร้างความเสียหายต่อสถาบันเกษตรกรมูลค่าประมาณ 13 ล้านบาท

เกษตรกร ตบเท้ายื่นหนังสือนายกฯ จี้ัออกกฎหมายส่งเสริมใช้ยางในประเทศ
           

ทั้งนี้ ได้ยื่นข้อเรียกร้อง 2 ข้อ คือ

  1. ขอให้หน่วยงานของกระทรวงคมนาคม นำงบประมาณของกระทรวงคมนาคม ที่เหลือในปีงบประมาณ  2565  ประมาณ 5 – 6  พันล้านบาท มาใช้เป็นงบผูกพันในโครงการนี้ต่อไป ในระยะ 3 – 5 ปี
  2. ออกเป็นกฎหมายบังคับใช้เพิ่มการใช้ยางในประเทศ "ใช้ยางพาราผสมบนถนนไม่น้อยกว่า 5 % "  ตามที่ทางรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้กำหนดเป้าหมาย 35 % ของผลผลิตยางในประเทศ นำมาใช้ หรือผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ได้ตามเป้าหมาย  เพื่อให้เกิดการดำเนินการต่อเนื่องในระยะยาว ยกระดับรายได้แก่เกษตรกรเชิงถาวรต่อไป


ภาพ/ข่าว โดย : คนิตา  สีตอง  จ.ตรัง