รฟม.ประกาศรับฟังร่างทีโออาร์ เตรียมประมูลรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ ครั้งที่ 2 เตรียมก่อสร้างปี 2565

28 ตุลาคม 2564 กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า รฟม.ได้เผยแพร่ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา (ร่างทีโออาร์) สำหรับการประกวดราคานานาชาติ (International Competitive Bidding: ICB) ในการก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)

 

โดยการประกวดราคานานาชาติ ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุง) เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ รฟม.และสอดคล้องกับหลักการคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้

 

รฟม.จึงได้ดำเนินการปรับปรุงร่าง ToR และจะเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (ร่าง ToR) สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) โดยการประกวดราคานานาชาติ ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุง) ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง (e-GP) และเว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th ทั้งนี้ รฟม.ได้เปิดให้สาธารณชนและผู้ประกอบการสามารถเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นต่อร่าง ToR ได้ในระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 2564

ที่ผ่านมา รฟม.ได้ยกเลิกการประกวดราคาก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ ในช่วงปลายเดือน ส.ค.2564 เนื่องจากติดปัญหาในการดำเนินการตามข้อตกลงคุณธรรม ส่งผลให้รฟม.ต้องจัดทำราคากลางและร่างทีโออาร์ใหม่ เบื้องต้นจากการเปิดรับฟังความคิดเห็นในครั้งที่ 1 พบว่ามีผู้ให้ความเห็น จำนวน 9 ราย 

 

รฟม.เตรียมประมูลสายสีม่วงใต้ เปิดรับฟังร่างทีโออาร์ ถึง 1 พ.ย. นี้

ทั้งนี้ข้อสังเกตของคณะผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) รวมทั้งให้การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ รฟม. และสอดคล้องกับหลักการคุ้มค่า โปร่งใส  มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้

 

สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) เป็นโครงการรถไฟฟ้าที่เชื่อมโยงการเดินทางระหว่างนนทบุรี กับกรุงเทพมหานครฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี รวมถึงสมุทรปราการ เข้าด้วยกัน มีระยะทางรวมทั้งสิ้น 23.6 กิโลเมตร เป็นโครงสร้างทางวิ่งใต้ดิน 13.6 กิโลเมตร 10 สถานี และโครงสร้างทางวิ่งยกระดับ 10 กิโลเมตร 7 สถานี โดยมีแผนจะเริ่มดำเนินงานก่อสร้างในปี 2565 และเปิดให้บริการในปี 2570

การประกวดราคาโครงการก่อสร้างงานโยธารถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) มี 6 สัญญา ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น 78,712,455,201.71 บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบสองล้านสี่แสนห้าหมื่นห้าพันสองร้อยหนึ่งบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 

สัญญาที่ 1 งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน ช่วงเตาปูน-หอสมุดแห่งชาติ

ลักษณะงานโดยสังเขป : งานออกแบบควบคู่การก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่ง ช่วงเตาปูน-หอสมุดแห่งชาติ ระยะทางประมาณ 4.87 กิโลเมตร และสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน จำนวน 3 สถานี

 

สัญญาที่ 2 งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน ช่วงหอสมุดแห่งชาติ-ผ่านฟ้าฯ ลักษณะงานโดยสังเขป : งานออกแบบควบคู่การก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่ง ช่วงหอสมุดแห่งชาติ-ผ่านฟ้าฯระยะทางประมาณ 2.33 กิโลเมตร และสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน จำนวน 3 สถานี

 

สัญญาที่ 3 งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน ช่วงผ่านฟ้าฯ-สะพานพระพุทธยอดฟ้า ลักษณะงานโดยสังเขป : งานออกแบบควบคู่การก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่ง ช่วงผ่านฟ้าฯ-สะพานพระพุทธยอดฟ้า ระยะทางประมาณ 3.12 กิโลเมตร และสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน จำนวน 2 สถานี

 

รฟม.เตรียมประมูลสายสีม่วงใต้ เปิดรับฟังร่างทีโออาร์ ถึง 1 พ.ย. นี้

สัญญาที่ 4 งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน ช่วงสะพานพระพุทธยอดฟ้า-ดาวคะนอง ลักษณะงานโดยสังเขป : งานออกแบบควบคู่การก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่ง ช่วงสะพานพระพุทธยอดฟ้า-ดาวคะนอง ระยะทางประมาณ 3.97 กิโลเมตร และสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน จำนวน 2 สถานี

 

สัญญาที่ 5 งานก่อสร้างโครงสร้างทางวิ่งและสถานียกระดับ ช่วงดาวคะนอง-ครุใน อาคารจอดรถไฟฟ้า (Stabling Yard) และอาคารจอดแล้วจร (Park&Ride) ลักษณะงานโดยสังเขป : งานก่อสร้างทางวิ่งยกระดับ ช่วงดาวคะนอง-ครุใน ระยะทางประมาณ 9.34 กิโลเมตร และสถานียกระดับ จำนวน 7 สถานี อาคารจอดรถไฟฟ้า และอาคารจอดแล้วจร

 

สัญญาที่ 6 งานออกแบบและก่อสร้างระบบรางตลอดแนวเส้นทางโครงการ