“จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ออกประกาศจะดำเนินการสอบหาข้อเท็จจริง นิสิตกระทำการไม่เหมาะสม กระทบกระเทือนต่อบุคคลที่เป็นที่เคารพเทิดทูนสักการะของผู้อื่น พร้อมฟันวินัยหากผิดจริง

วันนี้  (27 ตุลาคม 64) สำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกประกาศจะดำเนินการสอบหาข้อเท็จจริง หากปรากฏว่านิสิตของจุฬาฯกระทำการลักษณะที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าแสดงออกทางแถลงการณ์ หนังสือสิ่งพิมพ์ ที่มีเนื้อหากระทบกระเทือนต่อบุคคลที่เป็นที่เคารพเทิดทูนสักการะของผู้อื่น

 

โดยมิได้เป็นไปตามหลักวิชาการ รวมทั้งมีการกระทำขัดต่อฎหมาย หรือกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินการทางวินัยต่อไป

 

“จุฬาฯ” ออกประกาศพร้อม “ฟันวินัย” หากนิสิตแหกคอก

 

ทั้งนี้ จุฬาฯยืนยันว่าการดำเนินการของมหาวิยาลัยตามแนวทางนี้ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อลิดรอน หรือจำกัดเสรีภาพทางความคิด เสรีภาพทางวิชาการ หรือทางอื่นใด หากแต่เป็นไปเพื่อให้นิสิตเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรมงามพร้อมทุกด้าน

 

 

ประกาศฉบับเต็มระบุว่า โดยที่ประเทศไทยเป็นดินแดนที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา ตลอดจนความเชื่อถือ ความเลื่อมใสศรัทธาต่างๆ หากแต่สามารถอยู่ร่วมกันได้โดยสันติมาช้านาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตระหนักและให้ความสำคัญกับคุณลักษณะของสังคมไทยดังกล่าวที่สอดคล้องกับอุดมคติในวงวิชาการเสมอมา

 

 

มหาวิทยาลัยจึงให้ความสำคัญกับการยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิด ความเชื่อ อายุ เพศ ภูมิหลังทางสังคม หรือแม้แต่ความเชื่อทางการเมือง ดังจะเห็นได้จากการที่มหาวิทยาลัยเคารพในเสรีภาพทางความคิดและทางวิชาการของบุคลากร และนิสิตของมหาวิทยาลัยมาตลอด

 

 

“จุฬาฯ” ออกประกาศพร้อม “ฟันวินัย” หากนิสิตแหกคอก

 

ยิ่งไปกว่านั้น มหาวิทยาลัยตระหนักดีว่าการเปลี่ยนแปลงทางความคิดย่อมเกิดขึ้นได้เสมอ และเป็นเหตุการณ์ปกติสามัญของทุกสังคม

 

 

ในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นสูงที่มีหน้าที่ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม สมดังปณิธานของมหาวิทยาลัย จุฬาฯถือเป็นบทบาทตลอดมาที่จะต้องแนะนำ และดูแลให้กิจกรรมของนิสิตอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย ตลอดจนกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยดำเนินการหนักเบาตามควรแก่กรณี

 

 

 

ฉะนั้น หากความปรากฏว่า นิสิตของมหาวิทยาลัยได้กระทำการในลักษณะที่เป็นการไม่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกผ่านการออกแถลงการณ์ หรือหนังสือสิ่งพิมพ์ ที่มีเนื้อหากระทบกระเทือนต่อบุคคลที่เป็นที่เคารพเทิดทูนสักการะของผู้อื่น โดยมิได้เป็นไปตามหลักวิชาการ

 

 

กล่าวคือ มิได้กระทำไปด้วยความมุ่งหมายที่จะให้ข้อมูลอย่างสุจริตและรอบด้าน อันเป็นการกระทำที่ขัดต่อคุณธรรม ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ยอมรับในระดับสากล หรือเป็นการแสดงออกที่ไม่เคารพต่อความเห็นต่าง หรือความเชื่อ ความเลื่อมใสของผู้อื่น

 

“จุฬาฯ” ออกประกาศพร้อม “ฟันวินัย” หากนิสิตแหกคอก

 

จุฬาฯมิอาจนิ่งเฉย พร้อมกับถือเป็นหน้าที่ที่จะดำเนินการที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อกล่อมเกลานิสิตของมหาวิทยาลัยให้อยู่ในครรลองของหลักความรู้คู่คุณธรรม รวมทั้งจะได้ดำเนินการสอบหาข้อเท็จจริงโดยเร็ว หากพบว่ามีการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย หรือกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินการทางวินัยต่อไป

 

 

มหาวิทยาลัยขอยืนยันว่าการดำเนินการของมหาวิทยาลัยตามแนวทางดังกล่าว ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อลิดรอน หรือจำกัดเสรีภาพทางความคิด เสรีภาพทางวิชาการ หรือทางอื่นใด หากแต่เป็นไปเพื่อให้นิสิตของมหาวิทยาลัยเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรมพร้อมทุกด้านเท่านั้น