ราชกิจจาฯ ประกาศสภาผู้แทนราษฎร ให้ "บุญญาพร นาตะธนภัทร" เลื่อนขึ้นมาเป็น ส.ส. แทน พล.ต.ทรงกลด ทิพย์รัตน์ สามีที่ขอลาออกจากตำแหน่ง

     วันนี้ (25 ต.ค.) เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง ความว่า ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ลงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งได้ประกาศให้ พลตรี ทรงกลด ทิพย์รัตน์ ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคพลังชาติไทย ลำดับที่ 1 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ราชกิจจาฯ ประกาศ "บุญญาพร นาตะธนภัทร" เลื่อนขึ้นเป็น ส.ส. แทน พล.ต.ทรงกลด สามี
 

      บัดนี้ พลตรี ทรงกลด ทิพย์รัตน์ ได้มีหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของ พลตรี ทรงกลด ทิพย์รัตน์ สิ้นสุดลง ตามมาตรา 101 (3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

พลตรี ทรงกลด ทิพย์รัตน์ - "บุญญาพร นาตะธนภัทร

     ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 105 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงประกาศให้ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคพลังชาติไทยเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทน ดังนี้

     พรรคพลังชาติไทย ลำดับที่ 2 นาง "บุญญาพร นาตะธนภัทร" ผู้ได้รับเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร

"บุญญาพร นาตะธนภัทร