svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ราชกิจจาฯ ประกาศความมั่นคงฉบับที่ 12 ตรึงมาตรการห้ามชุมนุม

18 ตุลาคม 2564

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศความมั่นคงฉบับที่ 12 สั่งตรึงมาตรการห้ามชุมนุม ห้ามมั่วสุมในช่วงสถานการณ์โควิด-19

     วันนี้ (18 ต.ค.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบ ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง เรื่อง ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม ที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 ) (ฉบับที่ 12 )
โดยเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งได้ปรับปรุงเขตพื้นที่จังหวัดตามพื้นที่ สถานการณ์ โดยให้ยกเลิกความในประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง เรื่อง ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม ที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19 ) (ฉบับที่ 11 ) ลงวันที่ 30 ก.ย.2564 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
ราชกิจจาฯ  ประกาศความมั่นคงฉบับที่ 12 ตรึงมาตรการห้ามชุมนุม

ราชกิจจาฯ  ประกาศความมั่นคงฉบับที่ 12 ตรึงมาตรการห้ามชุมนุม

     “ห้ามมิให้มีการชุมนุม หรือการทำกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค ในพื้นที่ ที่มีประกาศหรือคำสั่งกำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง พื้นที่เฝ้าระวัง เว้นแต่กรณีได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือกิจกรรมที่ได้รับ การยกเว้น โดยให้ดำเนินการตามข้อกำหนด (ฉบับที่ 30 ) ลงวันที่1 ส.ค. พ.ศ. 2564 และข้อกำหนด (ฉบับที่ 35 ) ลงวันที่ 15 ต.ค.2564 ทั้งนี้ ในเรื่องมาตรการควบคุมแบบบูรณาการสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง พื้นที่เฝ้าระวัง ให้ดำเนินการตามข้อกำหนด (ฉบับที่ 35 ) ลงวันที่ 15 ต.ค.2564

ราชกิจจาฯ  ประกาศความมั่นคงฉบับที่ 12 ตรึงมาตรการห้ามชุมนุม

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 ต.ค.2564 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 18 ต.ค.2564 พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด(ผบ.ทสส.) ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง

อ่านฉบับเต็มคลิก
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/253/T_0047.PDF

ราชกิจจาฯ  ประกาศความมั่นคงฉบับที่ 12 ตรึงมาตรการห้ามชุมนุม