background-defaultbackground-default
ขบ. ดูแลประชาชนช่วงวันหยุดยาวแบบเต็มรูปแบบ

กรมการขนส่งทางบก ดูแลประชาชนแบบเต็มรูปแบบ จัดทำแผนอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทาง ช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 21 - 24 ตุลาคม 2564

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

21 ตุลาคม 2564 นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 21 - 24 ตุลาคม 2564 โดยมีเป้าหมายให้ประชาชน “เดินทางสะดวก ปลอดภัย ห่างไกลโควิด”

 

ขบ. ดูแลประชาชนช่วงวันหยุดยาวแบบเต็มรูปแบบ

ประกอบด้วย 3 มาตรการ ดังนี้

1. มาตรการด้านการอำนวยความสะดวก

 • เตรียมจัดหารถโดยสารประจำทางและรถโดยสารไม่ประจำทางให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนในการเดินทางทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ
 • ดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
 • จัดระเบียบการเดินรถ การจราจรภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่ง และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำผู้โดยสาร

 

2. มาตรการด้านความปลอดภัย ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

 • ตรวจสอบสถานประกอบการ ความพร้อมรถรวมถึงอุปกรณ์ส่วนควบ และพนักงานขับรถตาม Checklist
 • ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกทุกประเภท หลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง
 • ตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ณ บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร จุดจอดรถ และจุดตรวจบนถนนสายหลักและสายรอง
 • เพิ่มความถี่ในการออกตรวจจับความเร็วของรถโดยสารสาธารณะ
 • ตั้งจุดตรวจ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS เพื่อเฝ้าระวังการใช้ความเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดในพื้นที่รับผิดชอบตลอด 24 ชั่วโมง

 

ขบ. ดูแลประชาชนช่วงวันหยุดยาวแบบเต็มรูปแบบ

3. มาตรการด้านความมั่นคง

 • ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ตำรวจ ทหาร อปท. บขส. เพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานีขนส่งผู้โดยสารผู้โดยสารทุกแห่ง รวมทั้งตรวจสอบการทำงานของกล้อง CCTV ให้สามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ประชาสัมพันธ์รณรงค์ด้านความปลอดภัย
 • จัดทำหนังสือกำชับให้ผู้ประกอบการขนส่งดูแลพนักงานขับรถให้พักผ่อนอย่างเพียงพอ มีสภาพร่างกายพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัย กำชับพนักงานขับรถโดยสารให้ขับด้วยความระมัดระวัง ใช้ความเร็วตามกฎหมายกำหนด

 

กรณีผู้โดยสารถูกเอาเปรียบจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ สามารถร้องเรียนผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน ทางสายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด