นายกเล็กโคราชมีคำสั่งยังไม่ให้เปิดตลาดสุรนารี เนื่องจากตลาดไม่มีใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ ซึ่งต้องผ่านการประเมินตามมาตรการก่อน หลังกลายเป็นคลัสเตอร์ใหญ่จนเชื้อโควิดลามหลายวง

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 14 ตุลาคม นายประเสริฐ  บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนคร (ทน.) นครราชสีมา เปิดเผยว่า กรณีการเฝ้าระวังและควบคุมโรคคลัสเตอร์ตลาดสุรนารีหรือตลาดสุรนคร เมืองใหม่ ตลาดกลางค้าส่งผักผลไม้ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามคำสั่งจังหวัดนครราชสีมาที่ 9271/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย ตั้งแต่วันที่ 15-26 กันยายน เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อเป็นผู้ประกอบอาชีพในตลาดและผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก 
ต่อมาได้มีคำสั่งจังหวัดนครราชสีมาที่ 9563 /2564 เรื่องขยายระยะเวลาปิดพื้นที่ตลาดสุรนารีออกไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ขณะนี้เป็นเวลา 10 วัน ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อพิจารณาแล้วเห็นว่าพื้นที่ตลาดสุรนารีพ้นจากการเป็นสถานที่เสียงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย จึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ 7 (1) ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารรายการในสถานการฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ ศ.2563 ข้อ 10 ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารรายการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 30) ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2564 ประกอบมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 5/2565 ให้ดำเนินการให้เปิดพื้นที่ตลาดสุรนารีและให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้เกิดผู้ติดเชื้อรายใหม่

แม่ค้าตลาดสุรนารีฝันค้าง นายกเล็กโคราชยังไม่อนุญาตให้เปิดพื้นที่ขาย

 

แม่ค้าตลาดสุรนารีฝันค้าง นายกเล็กโคราชยังไม่อนุญาตให้เปิดพื้นที่ขาย

 


 

ตนในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ) การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตาม พ.ร.บ โรคติดต่อ พ.ศ.2558 พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19ภายในตลาดสุรนารีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามข้อกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรให้มีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 34 แห่ง พ.ร.บ โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และ พ.ร.บ เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 50 (4 พ.ร.บ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบคำสั่งจังหวัดนครราชสีมาที่ 8668/2564 เรื่อง มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดของจังหวัดนครราชสีมา (ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564 และหนังสือ ทน.นครราชสีมา ที่ นม 52001/6659 ลงวันที่ 21 กันยายน 2564 เรื่อง คำสั่งไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการตลาด จึงสั่งให้เจ้าของตลาดหรือผู้ขออนุญาตประกอบกิจการตลาดสุรนารีและผู้เกี่ยวข้องกับตลาดสุรนารีหรือผู้ใด ดำเนินการดังนี้
 

1.ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการตลาดจนกว่าจะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม พ.ร.บ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.ผู้ที่จะเข้าพื้นที่ตลาดสุรนารีจะต้องขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ก่อนเข้าพื้นที่ตลาดสุรนารี ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมง
3. ผู้มีหน้าที่ดำเนินการกิจกรรมในพื้นที่ตลาดสุรนารี ต้องจัดทำทะเบียนผู้เข้าพื้นที่โดยละเอียดเพื่อสามารถตรวจสอบได้ โดยให้ระบุรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ รายชื่อบุคคลพร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้เข้าพื้นที่ทุกรายพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ทะเบียนรถ ระยะเวลาเข้า-ออกพื้นที่ให้ชัดเจน
4.ผู้ที่จะเข้าพื้นที่จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคครบ 2 เข็ม หรือมีใบรับรองผลการตรวจ ATK หรือ RT-PCR ที่มีผลเป็นลบหรือไม่พบเชื้อไม่เกิน 72 ชั่วโมง จากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือมายืนยันในวันที่เข้ามาในตลาดสุรนารี
5.การควบคุมดูแลหากมีแรงงานต่างด้าว ห้ามมีให้เคลื่อนย้ายและให้นายจ้างส่งทะเบียนรายชื่อลูกจ้างต่างด้าวให้ฝ่ายปกครอง และประสานหน่วยงานสาธารณสุขเพื่อจัดให้มีการคัดกรอง และสุ่มตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการ
6.จัดให้มีผู้ควบคุมกำกับให้ผู้เดินทางเข้าพื้นที่ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข
7.ให้มีภาชนะรองรับขยะทั่วไปที่มีฝาปิดไว้ภายในพื้นที่และมีการรวบรวม ส่งกำจัดอย่างถูกวิธี
8.ให้มีภาชนะรองรับขยะติดเชื้อ แบบใช้เท้าเหยียบและมีฝาปิดไว้ภายในพื้นที่ สำหรับทิ้งหน้ากากอนามัย กระดาษชำระและการเก็บรวบรวมและส่งกำจัดอย่างถูกวิธี
9.จัดให้มีจุดเข้า-ออกทางเดียว
ทั้งนี้การไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ถือเป็นความผิดตามมาตรา 51 แห่ง พ.ร.บ โรคติดต่อพ.ศ.2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท รวมทั้งเป็นความผิดตามมาตรา 51 แห่ง พ.ร.บ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ชี้แจงความคืบหน้าคลัสเตอร์ตลาดสุรนารี พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 10 กันยายน เป็นแม่ค้าขายผักผลไม้ที่โซนหล่มติดเชื้อจำนวน 5 ราย จากนั้นได้ระดมค้นหาเชิงรุกพบผู้ป่วยที่มีความเชื่อมโยงผู้ค้าผักผลไม้และครอบครัวอย่างต่อเนื่อง โดยเชื้อขยายวง 1 เป็นผู้ค้าในตลาดสุรนารี ป่วยสะสม 360 ราย วง 2 ผู้มาซื้อผักผลไม้ไปขายตามตลาดท้องถิ่นและผู้ป่วยเดินทางไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา รพ.เทพรัตน์นครราชสีมาและ รพ.เอกชน ป่วยสะสม 276 ราย วง 3 บุคคลในครอบครัวและมีกิจกรรมทางสังคมร่วมกัน ป่วยสะสม 48 ราย โดยเชื้อกระจายในพื้นที่ 19 อำเภอ ป่วยสะสม 530 ราย และมีแม่ค้าผักผลไม้เสียชีวิตสะสม 5 ราย
อย่างไรก็ตามแม้นตลาดสุรนารีมิใช่รังโรค จึงอนุญาตให้เข้าไปปรับปรุงมาตรการสาธารณสุข ระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดการขยะมูลฝอยมิใช่การเปิดพื้นที่ให้ประกอบกิจการตามที่เข้าใจคลาดเคลื่อน เนื่องจากตลาดไม่มีใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ ซึ่งต้องผ่านการประเมินตามมาตรการก่อน

โดย - เกษม ชนาธินาถ