ศาลแพ่งยกคำร้อง "ไอลอว์" ฟ้องนายกฯ ออก พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ห้ามการชุมนุม ชี้ปัจจุบันยังมีสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 มียอดผู้ติดเชื้อและเสียชีวิต จึงยังมีความจำเป็นต้องบังคับใช้มาตรการ

     วันนี้ (8 ต.ค.) ที่ศาลเเพ่ง ถนนรัชดาภิเษก ศาลเเพ่งได้ออกเอกสารข่าวความว่า ตามที่ปรากฏเป็นข่าวต่อสาธารณะว่าเมื่อวันที่ 4 ต.ค. ที่ผ่านมา ศาลแพ่งมีคำสั่งให้รับคำฟ้องในคดีหมายเลขดำที่ 4639/2564 ที่นายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ กับพวกรวม 3 คนยื่นฟ้อง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กับพวกรวม 5 คน ขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 15) ข้อ 3 และประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคงฉบับที่ 3 ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 , ฉบับที่ 5 และฉบับที่ 11 และให้ไม่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ต้น และขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ทั้ง 3 พร้อมรับคำร้องขอให้ศาลไต่สวนคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราว ในกรณีฉุกเฉิน

     โดยขอให้ศาลมีคำสั่งให้ระงับการบังคับใช้ข้อกำหนดและประกาศดังกล่าว และห้ามมิให้นำมาตรการคำสั่งหรือการกระทำใด ๆ ที่สั่งการตามประกาศดังกล่าวมาใช้กับโจทก์ทั้ง 3 และประชาชน จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดและศาลนัดฟังคำสั่งวันที่ 8 ต.ค. 64 นั้น 

     บัดนี้ศาลแพ่ง ได้ออกนั่งพิจารณาไต่สวนพยานหลักฐานแล้วมีคำสั่งอันสรุปใจความได้ว่า “จำเลยที่ 1 ออกข้อกำหนดดังกล่าวห้ามมิให้มีการชุมนุมการทำกิจกรรมหรือการมั่วสุมกัน ณ ที่ใด ๆ ในสถานที่แออัดหรือกระทำการดังกล่าวอันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยเพื่อป้องกัน และระงับยับยั้งการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยปัจจุบันยังพบการติดเชื้อไวรัสดังกล่าวของบุคคลกลุ่มต่าง ๆ ภายในประเทศ 

ไอลอว์ฟ้องแพ่ง พล.อ.ประยุทธ์ ออก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

     อีกทั้งสถานการณ์ยังคงมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง จำเลยที่ 2 จึงออกประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบดังกล่าวมาบังคับใช้มาตรการด้านสาธารณสุข ในการเว้นระยะห่างและการป้องกันการสัมผัสของบุคคลอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าวในลักษณะกลุ่มก้อน (Cluster) ภายในประเทศกระจายไปในวงกว้างและสร้างความเสียหายให้แก่ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

     แต่ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว ยังพบว่ามียอดผู้ติดเชื้อและเสียชีวิต โจทก์ทั้ง 3 จะอ้างว่าไม่มีหลักฐานใดชี้ให้เห็นว่าการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าวมาจากการชุมนุมสาธารณะการรวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมของบุคคลจำนวนมาก ย่อมเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าวได้ง่าย เจือสมกับที่โจทก์ที่ 2 เบิกความว่ารู้สึกกลัวการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว จึงต้องใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือและหน้ากากอนามัยในการมาชุมนุม

     ยิ่งแสดงให้เห็นว่ายังมีความจำเป็นต้องบังคับใช้มาตรการด้านสาธารณสุขในการเว้นระยะห่างเพื่อป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าวในลักษณะกลุ่มก้อน (Cluster) ภายในประเทศกระจายไปในวงกว้างแม้ แต่กรณีตามคำร้องของโจทก์ทั้ง 3 จึงยังไม่มีเหตุผลเพียงพอ และยังไม่มีความจำเป็นเพื่อคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษายกคำร้องของโจทก์ทั้ง 3
ไอลอว์ฟ้องแพ่ง พล.อ.ประยุทธ์ ออก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

     ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับคดีโจทก์ทั้ง 3 คือนายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (ไอลอว์) , นางชุมาพร แต่งเกลี้ยง ตัวแทนกลุ่มเฟมินิสด์ปลดแอก และ นายอรรถพล บัวพัฒน์  หรือครูใหญ่ แนวร่วมม็อบคณะราษฎร

     ส่วนจำเลยที่ 1-6 ประกอบด้วย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา , พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ , สำนักนายกรัฐมนตรี , กองบัญชาการกองทัพไทย , กระทรวงการคลัง , สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมขอให้เพิกถอนข้อกำหนดที่ออกตามความมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฯ พ.ศ.2548  และละเมิด เรียกทุนทรัพย์ชดใช้ 4,500,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี ฟ้องเมื่อวันที่ 5 ต.ค. 64 ที่ผ่านมา