ธนาคารออมสิน ออกโครงการสินเชื่อ เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ หวังช่วยลดผลกระทบการแพร่ระบาด โควิด-19 โดยปล่อยกู้ตามมูลหนี้นอกระบบจริง ไม่เกินรายละ 50,000 บาท

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ธนาคารออมสิน ออกโครงการสินเชื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 โดยมีโครงการปล่อยสินเชื่อภายใต้ชื่อ "ธนาคารออมสินสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ" โดยมีจุดเด่นเพื่อนำไปแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่เกิดจากการประกอบอาชีพ หรือการอุปโภคบริโภค แต่ต้องไม่เป็นการนำไปชำระ (Re-Finance) หนี้ในระบบ

 

สำหรับผู้ที่มีหนี้นอกระบบ สามารถกู้ได้โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียด ดังนี้..

 • สินเชื่อ วงเงินกู้ ให้กู้ตามมูลหนี้นอกระบบจริง และตามความสามารถในการชำระหนี้ ไม่เกินรายละ 50,000 บาท 
 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 1 ต่อเดือน
 • ค่าธรรมเนียม 100 บาท ต่อสัญญา
 • ระยะเวลาการชำระ ชำระคืนในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี

 

ธ.ออมสิน ปล่อยสินเชื่อให้กู้ 5 หมื่นบ. เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ

รายละเอียดการสมัคร เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 • เป็นผู้ที่มีการประกอบอาชีพ มีรายได้
 • สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี
 • มีถิ่นที่อยู่แน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพ สามารถติดต่อได้
 • เป็นผู้ลงทะเบียนหนี้นอกระบบ (นร.1) สามารถลงทะเบียนได้ในวันที่ขอกู้จากธนาคาร
 • หลักประกันเงินกู้ ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันเงินกู้

 

ธ.ออมสิน ปล่อยสินเชื่อให้กู้ 5 หมื่นบ. เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ
 

สำหรับ เอกสารประกอบการขอกู้ เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ ประกอบด้วย

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
 • เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพ สมุดบัญชีเงินฝาก สลิปเงินเดือน (ถ้ามี)
 • เอกสารรายรับ/รายจ่าย (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ
 • กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ต้องนำสำเนาหลักทรัพย์ที่จะค้ำประกันมาด้วย
   

ขอบคุณข้อมูล : ธนาคารออมสิน
 

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด