แม่ฮ่องสอน-4 เครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน แถลงการณ์คัดค้านโครงการผันน้ำยวม ลงเขื่อนภูมิพล เผยเรียกร้อง ให้เพิกถอนรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม ยุติการผลักดันโครงการ และให้แก้ไขปัญหาน้ำในพื้นที่ภาคกลางอย่างเป็นระบบ

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 28 กันยายน 2564 ที่ห้องประชุมบ้านเคียงดอยรีสอร์ท บ้านหัวน้ำแม่สะกึด ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 4 เครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย เครือข่ายทรัพยากรลุ่มน้ำจังหวัดแม่ฮ่องสอน , สมาคมฟื้นฟูและพัฒนาลุ่มน้ำสาละวิน , เครือข่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และสภาพลเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำโดย นายประเสริฐ ประดิษฐ์ นายสุเทพ นุชทรวง พร้อมด้วยสมาชิก ได้ร่วมกันออกแถลงการณ์ คัดค้านโครงการผันน้ำยวมลงเขื่อนภูมิพล

เครือข่ายภาคประชาชนเมืองสามหมอก-ค้านผันน้ำยวมลงเขื่อนภูมิพล

นายประเสริฐ ประดิษฐ์ แถลงว่า ตามที่กรมชลประทานได้เร่งผลักดันโครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่เขื่อนภูมิพล หรือโครงการผันน้ำยวมลงเขื่อนภูมิพล ซึ่งเป็นโครงการชุดที่ประกอบด้วยเขื่อนกั้นแม่น้ำยวม อาคารสูบน้ำอุโมงค์ผันน้ำ และสายส่งไฟฟ้า มีมูลค่ารวมกันทั้งหมด 71,000 ล้านบาท โดยมีการโฆษณาชวนเชื่อให้กับชาวนาภาคกลางว่าจะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาน้ำแล้งของชาวนาภาคกลาง กว่า 1.6 ล้านไร่นั้น

เครือข่ายภาคประชาชนเมืองสามหมอก-ค้านผันน้ำยวมลงเขื่อนภูมิพล

ล่าสุดเมื่อต้นเดือนกันยายน 2546 ที่ผ่านมา จากรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) ของโครงการนี้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว และเตรียมนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีนั้น เครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เห็นว่าการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน และประชาชนในพื้นที่ยังไม่ได้รับข้อมูลอย่างรอบด้านเนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เคยมาให้ข้อมูลแก่ประชาชนในพื้นที่ แม้จะเคยมีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น แต่จำกัดเฉพาะบางกลุ่ม ทำให้ชาวบ้านไม่มีโอกาสเข้าร่วม ซึ่งโครงการน้ำจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ธรรมชาติและการดำรงชีวิตปกติของประชาชน นอกจากนี้พื้นที่ภาคกลางของประเทศไทยไม่ได้มีปัญหาขาดแคลนน้ำ แต่มีปัญหาเกิดจากการบริหารจัดการน้ำ และโครงการดังกล่าว อาจจะนำไปส่งการแย่งชิงน้ำจากคนชายขอบไปให้แก่นายทุน ทำให้คนต้นน้ำถูกกำจัดสิทธิในการใช้น้ำ


นายประเสริฐ กล่าวต่อว่า 4 เครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงขอเรียกร้อง ให้รัฐบาลเพิกถอนรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม และยุติการผลักดันโครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่เขื่อนภูมิพล และให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำทั้งระบบ โดยต้องเริ่มต้นจากการมีความรู้ความเข้าใจต่อระบบนิเวศน์ และจะต้องมองให้เห็นความเชื่อมโยงของปัญหาแต่ละอย่าง เพื่อวางแผนจัดทำโครงการบริหารจัดการน้ำปริมาณมหาศาลที่มีอยู่ในพื้นที่ก่อน เพื่อจัดเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง โดยให้ความรู้ทางเทคโนโลยีและวิศวกรรมลงทุนสร้างระบบจัดเก็บและควบคุมน้ำที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และไม่สร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศน์

เครือข่ายภาคประชาชนเมืองสามหมอก-ค้านผันน้ำยวมลงเขื่อนภูมิพล

โดย ทศพล บุญพัฒน์ / แม่ฮ่องสอน