กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา สำหรับโรงเรียนพักนอน และประเภทไป-กลับ ที่มีความพร้อมและผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยจะต้องเข้มงวดในมาตรการป้องกันโควิด-19

28 กันยายน 2564 นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 32) 

 

เพื่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้ประกอบในการพิจารณาการขออนุญาตใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียน และสถาบันการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน การสอน การฝึกอบรม หรือทำกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

เช็กเงื่อนไข ศธ. ประกาศการเปิดโรงเรียน ต้องผ่านเกณฑ์อะไรบ้าง

ทั้งนี้ การเปิดโรงเรียน ได้กำหนดให้มีระยะเวลาดำเนินงาน 2 ระยะ ดังนี้

  • ระยะแรก สำหรับโรงเรียนพักนอน ซึ่งดำเนินการตามโครงการ Sandbox: Safety zone in School มาตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคม 2564
  • ระยะที่สอง สำหรับโรงเรียนประเภทไป-กลับ ที่มีความพร้อมและผ่านเกณฑ์การประะเมิน ตั้งแต่เดือนกันยายน 2564

เช็กเงื่อนไข ศธ. ประกาศการเปิดโรงเรียน ต้องผ่านเกณฑ์อะไรบ้าง

การจะเปิดโรงเรียนได้ ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินหลายด้าน เช่น ด้านกายภาพ ด้านการมีส่วนร่วม ด้านการประเมินความพร้อมสู่การปฏิบัติ สำหรับสถานศึกษา ครู-บุคลากรต้องฉีดวัคซีนครบโดสไม่น้อยกว่า 85% ในขณะที่นักเรียน-ผู้ปกครอง ควรได้รับวัคซีนตามมาตรการที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และกระทรวงสาธารณสุขกำหนด 

 

รักษาระยะห่าง ป้องกันโควิด-19

ทั้งนี้ ในระหว่างการเปิดภาคเรียนไปแล้ว ต้องปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด และสามารถจัดการเรียนการสอนแบบ Onsite หรือ Online หรือแบบผสมผสาน (Hybrid) ก็ได้ โดยแต่ละห้องเรียนไม่เกิน 25 คน เว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร

 

 

สำหรับรายละเอียดและเงื่อนไขที่ กระทรวงศึกษาธิการ ที่ประกาศสำหรับเปิดโรงเรียน มีรายละเอียดดังนี้ (ตามภาพ)

 

หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา หน้า 1

หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา หน้า 2

หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา หน้า 3

หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา หน้า 4

หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา หน้า 5

หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา หน้า 6

หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา หน้า 7

หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา หน้า 8