กระทรวงสาธารณสุข เพิ่ม 7 มาตรการเข้ม สำหรับสถานศึกษาแบบไป-กลับ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเข้า-ออกโรงเรียน ของทั้งครูและนักเรียน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

16 กันยายน 2564 เพจเฟซบุ๊ก "ไทยคู่ฟ้า" โพสต์ข้อความกรณี กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนด 7 มาตรการสำคัญ ในการสร้างความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชืิ้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 เพื่อรองรับการเปิดเรียน 7 มาตรการ มีเนื้อหาดังนี้..

 

กระทรวงสาธารณสุข กำหนดรูปแบบการเรียนการสอนในโรงเรียนตามมาตรการ Sandbox ในโรงเรียน : Sandbox Safety Zone in School ซึ่งจะเป็นแนวทางให้โรงเรียนที่มีความพร้อมเปิดเรียนได้ตามปกติ โดยเพิ่ม 7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา (โรงเรียนไป - กลับ) เพื่อให้เกิดความปลอดภัยเมื่อเข้า - ออกโรงเรียน

 

เปิด 7 มาตรการเข้มสำหรับโรงเรียนแบบไป-กลับ รับการเปิดเรียนปลอดภัย
 

สำหรับ 7 มาตรการเข้มงวด ป้องกัน โควิด-19 ในการเปิดเรียน มีดังนี้

  1. สถานศึกษาประเมินความพร้อมเปิดเรียนผ่าน Thai Stop Service Plus และรายงานการติดตามประเมินผล
  2. ทำกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ Small Bubble (เน้นกลุ่มเล็ก)
  3. จัดระบบให้บริการอาหารตามหลักสุขาภิบาลและหลักโภชนาการ
  4. จัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  5. จัดให้มี School Isolation แผนเผชิญเหตุ และซักซ้อมอย่างเคร่งครัดหากพบผู้ติดเชื้อ
  6. ควบคุมดูแลการเดินทางไปกลับของนักเรียน เช่น รถส่วนบุคคล รถโดยสารสาธารณะ 
  7. จัดให้มี School Pass สำหรับนักเรียน ครูและบุคลากรในสถานศึกษา ประกอบด้วย ผลการตรวจ ATK ภายใน 7 วัน หรือประวัติการรับวัคซีน

 

เปิด 7 มาตรการเข้มสำหรับโรงเรียนแบบไป-กลับ รับการเปิดเรียนปลอดภัย

อย่างไรก็ตาม จะต้องประเมินความเสี่ยงตามสถานการณ์การระบาดในแต่ละพื้นที่ที่โรงเรียนตั้งอยู่ และต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัด หรือกรุงเทพมหานครก่อนที่จะเปิดเรียน