คปภ.สั่ง ‘เอเชียประกันภัย’ หยุดรับประกันภัยชั่วคราว ห้ามรับลูกค้ารายใหม่ เหตุฐานะการเงินไม่มั่นคง หนี้สินเกินทรัพย์สิน ย้ำต้องจ่ายเคลมลูกค้าเดิมตามปกติ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือคปภ. ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ ระบุ คณะกรรมการ คปภ. มีมติเห็นชอบให้ บมจ. เอเชียประกันภัย 1950 หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2564 เนื่องจากพบหลักฐานว่าบริษัทมีฐานะการเงินไม่มั่นคง มีประมาณการหนี้สินเกินกว่าทรัพย์สิน มีสภาพคล่องไม่เพียงพอสำหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

 

นอกจากนี้ ยังพบว่าอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนอาจต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด จึงไม่สามารถมั่นใจได้ว่าบริษัทมีความสามารถในการชำระหนี้ตามภาระผูกพันที่มีต่อผู้เอาประกันภัยหรือประชาชนได้ และมีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนล่าช้า เข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ถือว่าเป็นการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือประวิงการคืนเบี้ยประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย และยังคงมีจำนวนค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายจำนวนมากจนส่งผลกระทบต่อฐานะและการดำเนินการของบริษัท ตลอดจนชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของธุรกิจประกันภัย มีการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย โดยเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยไม่เป็นไปตามแบบและข้อความที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน

ส่อล้ม! คปภ.สั่ง ‘เอเชียประกันภัย‘ หยุดขายชั่วคราว

คณะกรรมการ คปภ. จึงเห็นชอบให้นายทะเบียนใช้อำนาจตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม สั่งให้ บมจ.เอเชียประกันภัย 1950 หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว ห้ามเคลื่อนย้ายหรือจำหน่ายทรัพย์สิน และให้บริษัทเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาฐานะการเงินและการดำเนินงาน โดยกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ให้บริษัทดำเนินการ ดังนี้

 

1. เพิ่มทุนหรือแก้ไขฐานะการเงินให้เพียงพอต่อภาระผูกพัน และให้มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนเพียงพอตามที่กฎหมายกำหนดภายใน 30 วันนับแต่วันได้รับคำสั่ง ให้รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการทุก 7 วัน

 

2. จัดทำรายงานสรุปรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย เช่น หมายเลขกรมธรรม์ประกันภัย ชื่อผู้เอาประกันภัย จำนวนเงินที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และจัดส่งรายงานให้สำนักงาน คปภ. ทุกวันทำการนับแต่วันที่รับทราบคำสั่ง และให้บันทึกรายการในสมุดทะเบียน สมุดบัญชี คำนวณและดำรงเงินสำรองประกันภัย  ให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามกฎหมาย

 

3. บันทึกรายการทางทะเบียนแสดงรายการค่าสินไหมทดแทนให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด

 

และ 4.เร่งรัดการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ส่อล้ม! คปภ.สั่ง ‘เอเชียประกันภัย‘ หยุดขายชั่วคราว

ส่อล้ม! คปภ.สั่ง ‘เอเชียประกันภัย‘ หยุดขายชั่วคราว

การออกคำสั่งดังกล่าว ส่งผลให้คปภ. สามารถคุ้มครองสิทธิประโยชน์ประชาชนได้เต็มที่ สามารถเข้าไปควบคุมบริษัทฯ ได้เต็มพิกัด และจัดการเคลียร์ปัญหาการจ่ายค่าสินไหมทดแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยบริษัทยังต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามปกติ

 

คปภ.ยังสั่งให้สายตรวจสอบและสายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ และสำนักงาน คปภ. ทั่วประเทศ ตรวจสอบสาขาหรือสำนักงานตัวแทนของบมจ.เอเชียประกันภัย 1950 ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ และให้ดำเนินการแจ้งการสั่งหยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันไม่ให้บริษัท หรือตัวแทน หรือนายหน้าประกันภัยขายกรมธรรม์รายใหม่ในระหว่างการหยุดรับประกันภัย

 

สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ หากผลการตรวจสอบพบว่ามีการกระทำความผิด จะดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป