ด่วน ! โคราชขยายเวลาปิดตลาดสุรนารี เหตุมาตรการสาธารณสุขไม่ชัดเจนให้ข้อมูลไม่ตรงปก เชื้อลาม 19 อำเภอ พบแม่ค้าตลาดสดย่าโมติดเชื้อ 16 ราย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 24 กันยายน ที่ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาและท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์บัญชาเหตุการณ์ตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จ.นครราชสีมา นายศักดิ์สิทธิ์  สกุลลิขเรศสีมา รอง ผวจ.นครราชสีมา ในฐานะรอง ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาพร้อมนายแพทย์ชาญชัย  บุญอยู่ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในฐานะคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ร่วมประชุมครั้งที่ 142/2564 ผ่านเครือข่าย (Web Conference) โปรแกรม ZOOM ระเบียบวาระการดำเนิน มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดโรคติดต่อในพื้นที่จังหวัด นครราชสีมา การติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการและข้อสั่งการของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
นพ.ชาญชัย รองนายแพทย์ สสจ.นครราชสีมา ชี้แจงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ในพื้นที่ 32 อำเภอ ของ จ.นครราชสีมา พบผู้ป่วยรายใหม่ 257 ราย เป็นผู้ป่วยเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง 4 ราย เป็นผู้ป่วยเดินทางทางกลับมารักษา 2 ราย และการสัมผัสผู้ป่วย 251 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 24,649 ราย รักษาหาย 21,353 ราย ยังรักษาอยู่ 3,128 ราย เสียชีวิต 2 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 168 ราย

 


 

ทั้งนี้ความคืบหน้าการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของคลัสเตอร์ตลาดสุรนารีชื่อเดิมตลาดสุรนคร เมืองใหม่ ซึ่งเป็นตลาดกลางซื้อขายผักผลไม้ใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบการระบาดมาตั้งแต่วันที่ 11 ก.ย. ที่ผ่านมา เชื้อได้ลุกลามอย่างต่อเนื่อง ขยายวง 1 กลุ่มเสี่ยงซึ่งเป็นผู้ค้าในตลาดสุรนารีเดินทางไปตรวจ RT-PCR ยืนยันติดเชื้อที่โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมาและ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ป่วยเพิ่ม 25 ราย ป่วยสะสม 327 ราย วง 2 ผู้ที่มาซื้อผักผลไม้ไปขายตลาดท้องถิ่นและผู้มีอาการป่วยเดินทางไปรับการรักษา ป่วยเพิ่ม 25 ราย ป่วยสะสม 253 ราย รวมทั้งมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 111 ราย วง 3 บุคคลในครอบครัวและมีกิจกรรมทางสังคม ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ ป่วยสะสม 48 ราย ส่วนตลาดสดย่าโม ระดมตรวจเชิงรุก ATK วันที่ 22-23 ก.ย. รวม 1,450 ราย ผลบวก 20 ราย ส่งตรวจ RT-PCR ยืนยันติดเชื้อ 16 ราย รอผล 4 ราย ล่าสุดพบแม่ค้าในตลาด อ.คง ติดเชื้อ 1 ราย โดยเชื้อได้กระจายในพื้นที่ 19 อำเภอ รวมป่วยสะสม 486 ราย


 

นายศักดิ์สิทธิ์ รอง ผวจ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาได้ให้เวลาและโอกาสผู้บริหารตลาดเอกชนชี้แจงข้อมูลรายชื่อผู้ค้าและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์การสอบสวนโรครวมทั้งสร้างการรับรู้ทำความเข้าใจการเปิดตลาดในวันที่ 26 ก.ย. นี้ ต้องดำเนินมาตรการสาธารณสุขอย่างไรบ้าง เช่นผู้ค้าฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม กรณีกักตัวต้องพ้นระยะเวลา 14 วันและตรวจหาเชื้อซ้ำแต่ตลาดไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับการปฏิบัติมาตรการสาธารณสุขมีเพียงวาจากล่าวอ้างและข้อมูลผู้ป่วยกับผู้ค้าเช่าแผงไม่ตรงกันคลาดเคลื่อนเกิน 50 % ที่สำคัญไม่มีรายชื่อผู้เข้ามาซื้อสินค้าเลย เป็นปัญหาอุปสรรคการติดตามกลุ่มเสี่ยงที่ยังกระจายไปขายสินค้าในตลาดใกล้เคียง นอกจากนี้ตลาดแห่งนี้ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการและปัญหาระบบสุขาภิบาลการบำบัดน้ำเสีย อาคารเก่ามากและเหมือนไม่เคยทำความสะอาด
รอง ผวจ.นครราชสีมา กล่าวว่า เพื่อความมั่นใจและปลอดภัย นายกอบชัย  บุญอรณะ ผวจ.นครราชสีมา ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ลงนามในคำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 9563/2564 เรื่องขยายเวลาปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย การสอบสวนโรคคลัสเตอร์ตลาดสุรนารี พบผู้ป่วยจำนวน 486 ราย กระจายไปในพื้นที่ 19 อำเภอ มีแนวโน้มของการแพร่ระบาดของโรคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและยังมีประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นผลมาจากการไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด จากการตรวจประเมินของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเมื่อวันที่ 23 ก.ย.พบความเสี่ยงต่อการแพร่ของโรคโควิด-19 ประกอบกับเทศบาลนคร (ทน.) นครราชสีมา ได้มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการตลาดแก่ผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการตลาดสุรนารี เนื่องจากผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตไม่สามารถดำเนินการได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดตั้งตลาด ตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 และเทศบัญญัติ ทน.นครราชสีมา เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2556 จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีมาตรการเข้มงวดสำหรับการควบคุมโรคโควิด-19 ในพื้นที่ตลาดสุรนารีให้ได้โดยเร็ว เพื่อขยายผลการควบคุมป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มติที่ประชุมครั้งที่ 142/2564 ให้ดำเนินการดังนี้
1. ให้ปิดตลาดสุรนารีนครราชสีมา
2. ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบกิจการค้าขาย รวมทั้งใช้เป็นที่ขนถ่ายสินค้า ขนส่งสินค้าในพื้นที่
3.ห้ามมิให้ผู้ใดเข้าหรือออกพื้นที่ตามข้อ,เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชน หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ มีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ด่วน ! ขยายเวลาปิดตลาดสุรนารี มาตรการสาธารณสุขไม่ชัดเจน

ด่วน ! ขยายเวลาปิดตลาดสุรนารี มาตรการสาธารณสุขไม่ชัดเจน

โดย - เกษม ชนาธินาถ