svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ข่าวทั่วไทย

ปิดถาวร! ศูนย์บำบัดผู้ติดยาเสพติดวัดท่าพุราษฎร์บำรุง

กาญจนบุรี-อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ออกหนังสือถึงรักษาการเจ้าอาวาสวัดท่าพุราษฎร์บำรุง สั่งประกาศปิดศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูสรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดยให้หยุดดำเนินการพื้นฟูสมรรถภาพและหยุดรับผู้ป่วยเข้าบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพทันที

วันที่ 24 กันยายน 2564 นายศิลา นาคหล่อ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี เปิดเผยว่า ตนได้รับหนังสือด่วนที่สุดจากสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เกี่ยวกับกรณีการประกาศปิดศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูสรรถภาพผู้ติดยาเสพติดวัดท่าพุราษฎร์บำรุง ที่ลงนามโดยนายมานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยตนจะส่งหนังสือฉบับดังกล่าวให้เจ้าคณะตำบลด่านมะขามเตี้ยให้ทราบต่อไป

ปิดถาวร! ศูนย์บำบัดผู้ติดยาเสพติดวัดท่าพุราษฎร์บำรุง

สำหรับหนังสือฉบับดังกล่าวเป็นหนังสือด่วนที่สุด ที่ สธ 0312/2364 ลงวันที่ 23 กันยายน 2564 เรื่อง ให้หยุดดำเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพและหยุดรับผู้ป่วยเข้าบำบัดพื้นฟูสมรรถภาพ ระบุว่า นมัสการ รักษาการเจ้าอาวาสวัดทำพุราษฎร์บำรุง ตามที่ปรากฏข่าวสารทางสื่อ กรณีแม่ร้องลูกชายถูกทรมานในค่ายบำบัดยาเสพติด สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชนนี (สบยช.) ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการตรวจสถานพยาบาล และผู้แทนอนุกรรมการฯ จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

ปิดถาวร! ศูนย์บำบัดผู้ติดยาเสพติดวัดท่าพุราษฎร์บำรุง

ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูวัดท่าพุราษฎร์บำรุง พบว่าไมได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การขอจัดตั้งสถานพยาบาลตาม พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ประกอบกับเจ้าอาวาสวัดท่าพุราษฎร์บำรุงผู้ยื่นขอจัดตั้งสถานฟื้นฟูสมรรถภาพได้มรณภาพลง อนึ่ง วัดเป็นนิติบุคคลตามผลของกฎหมายคือมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535

ปิดถาวร! ศูนย์บำบัดผู้ติดยาเสพติดวัดท่าพุราษฎร์บำรุง

แต่การขอรับอนุญาตจัดตั้งเป็นสถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม มีลักษณะแตกต่างจากนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวคือ มีลักษณะเป็นการเฉพาะตัวผู้ที่ยื่นขออนุญาตจัดตั้งสถานฟื้นฟูสมรรถภาพไว้กับกรมการแพทย์เท่านั้น เมื่อเจ้าอาวาสมรณภาพ สถานฟื้นฟูสมรรถภาพนั้นๆ ต้องหยุดดำเนินการและส่วนราชการต้องเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เพิกถอนชื่อสถานฟื้นฟูสมรรถภาพดังกล่าวโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

ซึ่งไม่ผูกพันให้รักษาการแทนหรือเจ้าอาวาสท่านใหม่ต้องดำเนินการสถานพื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดนั้นต่อไป หากมีความประสงค์จะดำเนินการต้องยื่นขออนุญาตจัดตั้งใหม่จึงจะดำเนินการได้  เพื่อระงับเหตุและป้องกันความเสียหายอันจำเป็นอย่างเร่งด่วน อาศัยอำนาจตาม ข้อ 4 (4)ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระเบียบข้อบังคับเพื่อควบคุมการบำบัดรักษา และระเบียบวินัยสำหรับสถานพยาบาล พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ปิดถาวร! ศูนย์บำบัดผู้ติดยาเสพติดวัดท่าพุราษฎร์บำรุง

อธิบดีกรมการแพทย์จึงมีคำสั่งให้ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูวัดท่าพุราษฎร์บำรุง หยุดดำเนินการพื้นฟูสมรรถภาพและหยุดรับผู้ป่วยเข้าบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพทันที นับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่งเป็นต้นไป

 

ข่าว/ภาพ-สุพจน์ แก้วกาสี