เลขาธิการอีอีซีเผยโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่อีอีซีคืบหน้าตามแผน ขณะที่ตัวเลขการลงทุนจากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1.7 ล้านล้านบาท ขณะนี้การลงทุนได้อนุมัติไปแล้วกว่า 1.6 ล้านล้าน เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ลงทุนอีอีซีคืบหน้าตามเป้า 1.7 ล้านล้าน

เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ดร.คณิศ แสงสุพรรณ ระบุ เป้าหมายการลงทุนตามแผนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ประเมินว่าจะมีมูลค่าการลงทุน 1.7 ล้านล้านบาท ขณะนี้อนุมัติการลงทุนไปแล้ว 1.6 ล้านล้านบาท รวมถึงการลงทุนจากบีโอไอ 8 แสนล้านบาท จะเพิ่มเข้ามาอีกปีละ 2 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 5 ปี  สำหรับโครงสร้างพื้นฐานในอีอีซีทั้ง 4 โครงการขณะนี้คืบหน้าตามแผนทั้งหมด

ลงทุนอีอีซีคืบหน้าตามเป้า 1.7 ล้านล้าน

ลงทุนอีอีซีคืบหน้าตามเป้า 1.7 ล้านล้าน

นอกจากนี้ ล่าสุดได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนข้อมูลเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางจะสนับสนุนข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ และข้อมูลสถานะการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่ระบบสารสนเทศที่ สกพอ.ร่วมมือกับ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลพัฒนาขึ้น เพื่อเป็นฐานข้อมูลรวบรวมโครงการตามการพัฒนาอีอีชี โครงการและงบปะมาณทั้งในและนอกแผนบูรณาการอีอีซี รวมถึงงบประมาณโครงการที่สำคัญของท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการบูรณาการการพัฒนาพื้นที่ครอบคลุมถึงระดับชุมชน อำนวยความสะดวกให้ภาครัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้กำหนดนโยบายให้สามารถติดตาม ตรวจสอบ เร่งรัด หรือปรับปรุงแผนการใช้จ่ายงบประมาณพื้นที่ EEC ได้อย่างรวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของพื้นที่และทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และถือเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะผลักดันการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล หรือรัฐบาล 4.0

ลงทุนอีอีซีคืบหน้าตามเป้า 1.7 ล้านล้าน