พม.ลงนาม 3 จังหวัดนำร่อง (ขอนแก่น-ชุมพร-ร้อยเอ็ด) ผนึกความร่วมมือป้องกันและแก้ปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวทุกมิติ ตามกลยุทธ์ 5Ps

21 กันยายน 2564 นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เผยได้พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการขับเคลื่อนกลไกป้องกันและแก้ไขปัญหา ความรุนแรงในสังคม ร่วมกับจังหวัด นำร่อง 3 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น ชุมพร และร้อยเอ็ด และหน่วยงานภาคีเครือข่าย 

 

พม.ลงนาม 3 จังหวัดนำร่อง ล้างความรุนแรงทุกมิติ เด็ก สตรี และครอบครัว

ภายใต้ความร่วมมือการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว จำนวน 39 หน่วยงาน เพื่อสนับสนุนแนวทางการทำงานในทุกมิติ ย้ำว่า พม.มีภารกิจในการกำหนดมาตรการ กลไก นโยบายทางสังคม และแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสังคมทุกมิติ

 

พม.ลงนาม 3 จังหวัดนำร่อง ล้างความรุนแรงทุกมิติ เด็ก สตรี และครอบครัว

สำหรับความร่วมมือ ส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ในทุกระดับ เป็นทีมสหวิชาชีพ มีกรอบและข้อเสนอแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง ตามกลยุทธ์ 5Ps ประกอบด้วย “ด้านนโยบาย ด้านการดำเนินคดี ด้านการคุ้มครอง ด้านการป้องกัน และด้านความร่วมมือ” เพื่อร่วมมือป้องกันและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ