เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่ง โปรดเกล้าสลับตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด 3 จังหวัด “ผู้ว่าฯวีระศักดิ์”โยกไปอ่างทอง ผวจ.อุทัยธานี ย้ายมาสมุทรสาคร ผวจ.อ่างทอง โยกไปอุทัยธานี มีผลตั้งแต่ 12 ก.ย.2564

เมื่อวันที่ 15 ก.ย.64 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงมหาดไทย พ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 3 ราย ดังนี้

 

1.นายณรงค์ รักร้อย พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานปลัดกระทรวง

 

โปรดเกล้าฯ สลับเก้าอี้ 3 ผวจ. “ผู้ว่าฯวีระศักดิ์”โยกไปอ่างทอง

2.นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง สำนักงานปลัดกระทรวง

 

 

3.นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี สำนักงานปลัดกระทรวง

 

โปรดเกล้าฯ สลับเก้าอี้ 3 ผวจ. “ผู้ว่าฯวีระศักดิ์”โยกไปอ่างทอง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2564 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2564

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี