อธิบดีสถ.ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในวันที่ 28 พฤศจิกายนนี้

14 กันยายน 2564 นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมภายหลังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในวันที่ 28 พฤศจิกายนนี้ ว่า สถ. ได้แจ้งให้กับองค์การบริหารส่นวนตำบล (อบต.) ทุกแห่งกว่า 5,300 แห่ง ว่า ให้จัดทำงบประมาณปี 65 เพื่อเตรียมจัดการเลือกตั้ง โดยงบประมาณในการเลือกตั้งทั้งหมดนั้น ทางอบต.จะเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งสถ. จะเป็นผู้สนับสนุนกกต.จังหวัด อาทิ การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร และการร้องขอในการจัดการเลือกตั้งจากอบต. เป็นต้น ส่วนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) และนายกเมืองพัทยานั้น จะต้องรอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบก่อน