ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อปลูกกัญชาเพื่อวิจัยและสร้างรายได้ชุมชนวงเงิน 5 หมื่นล้าน ผ่านโครงการธุรกิจชุมชนสร้างไทย อัตราดอกเบี้ยล้านละร้อย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สมเกียรติ กิมาวหา ระบุ ธ.ก.ส. จะสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการปลูกกัญชาผ่านสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย อัตราดอกเบี้ย 0.01% ต่อปี หรือล้านละร้อย และสินเชื่อที่เหมาะสมกับธุรกิจ เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ การศึกษาวิจัยพัฒนา และสร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกรและชุมชน 

ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้ขอกู้ต้องเป็นวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม หรือสหกรณ์การเกษตรที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย มีการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการดำเนินการภายใต้ความร่วมมือและกำกับดูแลระหว่างผู้ขอกู้กับหน่วยงานของรัฐ หรือสถาบันอุดมศึกษา ที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการสอนหรือมีหน้าที่ให้บริการทางการแพทย์ เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือเกษตรศาสตร์ หรือมีหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด และต้องได้รับใบอนุญาตให้ผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

ธ.ก.ส.หนุนสินเชื่อ 5 หมื่นล้าน ปลูกกัญชา

สำหรับโครงการธุรกิจชุมชนสร้างไทย วงเงินสินเชื่อรวม 50,000 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าลงทุนและค่าใช้จ่ายหมุนเวียน อัตราดอกเบี้ยเพียง 0.01% ต่อปี หรือล้านละ 100 บาท เป็นระยะเวลา 3 ปีนับแต่วันกู้ โดยตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไปคิดอัตราดอกเบี้ยตามเกณฑ์ปกติของธนาคาร กำหนดชำระคืนเงินกู้กรณีค่าใช้จ่ายหมุนเวียน ไม่เกิน 12 เดือน (พิเศษไม่เกิน 18 เดือน)

กรณีลงทุนไม่เกิน 15 ปี (พิเศษไม่เกิน 20 ปี) นับแต่วันที่กู้ ระยะเวลาจ่ายเงินกู้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พ.ย. 2565 รวมถึงโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสินเชื่อสีเขียว (Green Credit) โครงการสินเชื่อเสริมแกร่ง SME เกษตร หรือสินเชื่ออื่น ๆ ของธนาคาร