ย้อนไปเมื่อ 10 ปีที่แล้ว คือวันที่ 14 กันยายน 2554 ประธานกรรมการป.ป.ช. ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ให้ขับไล่ผู้บุกรุกที่ดินของรัฐ ในตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ แจ้งไปยังกรมที่ดิน เพิกถอนโฉนด

ตามที่ผู้ว่าการรถไฟฯ มีหนังสือที่ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ให้กรมที่ดิน เพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ที่ออกทับที่ดินของการรถไฟฯ บริเวณเขากระโดง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ เนื้อที่ประมาณ 5,083 ไร่ 

นี่ไม่ใช่ครั้งแรก ที่กรมที่ดิน ได้รับการแจ้งเตือนให้เพิกการออกโฉนดในที่ดินพิพาทแปลงนี้ 

เพราะถ้าย้อนไปเมื่อ 10 ปีที่แล้ว คือวันที่ 14 กันยายน 2554 ประธานกรรมการป.ป.ช. นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ มีหนังสือที่ ปช.๐๐๑๘/๑๐๘๕ ถึงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ให้ขับไล่ผู้บุกรุกที่ดินของรัฐ ในตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โฉนดที่ดิน 3466 มีนาย ช. เป็นผู้ขอออกโฉนด และโฉนดที่ดิน 8564 นาง ก ถือกรรมสิทธิ์ เนื่องจากที่ดินทั้ง 2 แปลง ออกทับที่ดินของการรถไฟ

หนังสือแจ้งไปยังผู้ว่าการรถไฟ เป็นไปตามคณะกรรมการป.ป.ช. ได้ไต่สวนข้อเท็จจริงแล้วมีมติว่า “การออกโฉนดที่ดินเลขที่ 3466  และ 8564 เป็นการออกโฉนดในที่ดินของการรถไฟ ซึ่งเป็นที่สงวนหวงห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดิน เท่ากับเป็นการออกโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

มติป.ป.ช.มัด"รถไฟฯ-กรมที่ดิน"ถอนโฉนดเขากระโดง

มติป.ป.ช.มัด"รถไฟฯ-กรมที่ดิน"ถอนโฉนดเขากระโดง

ป.ป.ช.ยังแจ้งให้การรถไฟฯ แจ้งไปยังกรมที่ดิน เพิกถอนโฉนดที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 61 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 99 

 

นอกจากมติ ป.ป.ช. ที่ดินรถไฟเขากระโดง ยังมีคำพิพากษาศาลฎีกา ให้ผู้ว่าการรถไฟ บังคับคดี และเรียกค่าเสียหายกับผู้บุกรุกที่ดินการรถไฟ ตามคำพพิพากษาศาลฎีกาที่ 842-876/2560 และ 8027/2561 เพราะทําให้การรถไฟได้รับความเสียหายอย่างยิ่ง 

มติป.ป.ช.มัด"รถไฟฯ-กรมที่ดิน"ถอนโฉนดเขากระโดง

คำพิพากษาศาลฎีกา ยังเน้นว่า ผู้บุกรุกที่ดินของการรถไฟอันเป็นที่หวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่าใช้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ เป็นทรัพย์สินของแผ่นดินเข้าลักษณะเป็นที่ดินรถไฟ มาตรา 3(2) ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติจัดวางทางรถไฟและทางหลวง พ.ศ.2464 

และได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 6(1) (2) ห้ามมิให้ยกอายุความขึ้นต่อสู้สิทธิของแผ่นดินเหนือที่ดินรถไฟหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นของรถไฟ ห้ามไม่ให้ เอกชนหรือบริษัทใดๆ ถือกรรมสิทธิ์เข้าครอบครองทําประโยชน์ด้วยวิธีใดๆ

อีกทั้งมีหลักฐานราชการ ว่าส.ส.คนหนึ่งเมื่อครั้งได้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง แจ้งที่อยู่ต่อรัฐสภา ว่า ตนเองอยู่บ้านเลขที่ 30/2 หมู่ที่ 15 ตําบลอิสาณ อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งบ้านเลขที่ดังกล่าวด้ังอยู่ในโฉนดที่ดินเลขที่ 8564 ซึ่งอยู่ในที่ดินของการรถไฟด้วย

คดีนี้จึงเป็นมหากาพย์การต่อสู้ โดยมีที่ดินของรัฐ 5,083 ไร่ เป็นเดิมพัน